Other

2021 Subject Index

IMJ 2021;22(4):0-0

Abdominal pain/Karın ağrısı332
Acute coronary syndrome/Akut koroner sendrom88
Acute myocardial infarction/Akut miyokard enfarktüs68
Acute myocardial infarction/Akut miyokard enfarktüsü180
Acute pulmonary embolism/Akut pulmoner emboli280
Adenomatous polyp/Adenomatöz polip197
Adenomatous polyps/Adenomatöz polipler100
Aged/Yaşlı326
Albumin/Albümin73
Analgesia/Tramadol120
Aneuploidy/Anöploidi149
Anterior staphyloma/Ön stafilom78
Arterial thrombus/Arteriyel tromboz241
Artificial intelligence/Yapay zeka223
Autologous stem cell transplantation/Otolog kök hücre nakli133
Autotransplantation/Ototransplantasyon275
Back pain/Sırt ağrısı81
Bladder rupture/Mesane rüptürü238
Blood pressure/Kan basıncı94
Body mass index/Vücut kitle indeksi94
Bone healing/Kemik iyileşmesi45
Bone mineral density/Kemik mineral yoğunluğu105
Bone/Kemik223
Breast cancer/Meme kanseri109, 294
Breast/Meme294
Brisk walking/Tempolu yürüyüş313
BuEM/BuEM133
C-reactive protein/albumin ratio/
C-reaktif protein/albümin oranı88
Calcitriol/Kalsitriol168
Cardiac BT/Kardiyak BT125
Cardiac echinococcosis/Kardiyak ekinokokus125
Cardiac hydatid cyst/Kardiyak hidatik kist125
Cardiac MRI/Kardiyak MRG125
Cardiac troponin-I/Kardiyak troponin-I68
Cardio-oncology/Kardiyo-onkoloji300
Cardiomyopathy/Kardiyomiyopati300
Cardiotoxicity/Kardiyotoksisite300
Cementless bipolar hemiartrhoplasty/
Çimentosuz bipolar hemiartroplasti208
Cementless/Çimentosuz25
Cesarean section/Sezaryen doğum144
Chronic obstructive pulmonary disease/
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı13
Chronic renal failure/Kronik renal yetmezlik280
CNDO/CNDO144
Cochlear nerve/Koklear sinir115
Colon polyps/Kolon polipleri100
Colonoscopy/Kolonoskopi100
Colorectal/Kolorektal197
Computed tomography/Bilgisayarlı tomografi13
Conditioning regimens/Hazırlama rejmi133
Congenital anomalies/Gebelik terminasyonu149
Contamination/Kontaminasyon1
COPD/KOAH13
COVID-19/COVID-19267
Cryopreservation/Krioprezervasyon275
CT/BT192
cTnI/kTnI38
Cystectomy/Kistektomi125
Deafness/Sağırlık115
Diastolic dysfunction/Diyastolik disfonksiyon300
Diminutive polyp/Diminutif polip197
Dislocation/Çıkık208
Distal locking/Distal kilitleme250
Ductal ectasia/Duktal ektazi109
Dysbaric osteonecrosis/Disbarik osteonekroz175
Ear/Kulak115
Eating habits/Beslenme alışkanlığı50
Endoscopic biopsy/Endoskopik biyopsi50
Entrapped thrombus in PFO/PFO’da trombüs tuzaklanması232
Exercise test/Efor testi94
Exposure/Maruziyet1
Extracorporeal peritoneal knotting/
Ekstrakorporeal peritoneal düğümleme140
Eye/Göz78
Femoral neck fracture/Femur boyun kırığı208
FGF-23/FGF-23168
Fibroadenoma/Fibroadenom306
Fibroepithelial lesion/Fibroepitelyal lezyon306
Fitness-to-dive examinations/Dalışa uygunluk muayeneleri175
Food allergy/Besin alerjisi332
Frailty/Kırılganlık13
Fruit/Meyve332
Fungal infection/Fungal enfeksiyon245
Fungal keratitis/Fungal keratit78
Ga-68 PSMA-11 PET/CT/Ga-68 PSMA-11 PET/BT320
Gastric cancer/Mide tümörü192
Gastritis/Gastrit50
Glomerular hyperfiltration/Glomerüler hiperfiltrasyon180
Glycemic index/Glisemik indeks313
Handy tension band/Gergi bandı186
Hashimoto thyroiditis/Hashimato tiroidit218
Hasner’s valve/Hasner valvi144
Head and neck reconstruction/Baş ve boyun rekonstrüksiyonu8
Healthcare workers/Sağlık çalışanları267
Healthy control/Sağlıklı kontrol213
Hearing loss/İşitme kaybı115
Heart rate/Kalp hızı94
Helicobacter pylori/Helicobacter pylori50
Hematology/Hematoloji245
Histogram analysis/Histogram analizi192
Histopathology/Histopatoloji50
Hodgkin’s disease/Hodgkin lenfoma300
Hodgkin’s lymphoma/Hodgkin lenfoma133
Hospital stay/Hastanede kalış süresi19
Humerus diaphysis fractures/Humerus diafiz kırıkları250
Humerus intramedullary nailing/
Humerus intrameduller çivileme250
Hybrid/Hibrid25
Hydatid disease/Hidatik kist hastalığı125
Hypoglycemia/Hipoglisemi61
Hysterectomy/Histerektomi120
IL-17 inhibitors/IL-17 inhibitörleri235
Immune/Bağışıklık45
Inflammation/Enflamasyon88, 241
Inguinal hernia/İnguinal herni140
Inme/Stroke202
Inner/İç115
Insulinoma/İnsülinoma61
Interleukin-23/İnterlökin-23320
Intestinal atresia/İntestinal atrezi19
Intestinal parasites/Barsak parazitleri213
Intracranial bleeding/İntrakraniyal kanama81
Intravenous thrombolysis/İntravenöz tromboliz161
Ischemia/reperfusion damage/İskemi/reperfüzyon hasarı155
Ischemic stroke/İskemik inme161
Karyotype/Karyotip149
Laparoscopy/Laparoskopi140
Left anterior fascicular block/Sol anterior fasiküler blok287
Lichen planus/Liken planus235
Light chain/Hafif zincir73
Local flaps/Lokal flepler8
Lycopene/Likopen155
Machine learning/Makine öğrenme223
Magnetic resonance imaging/Manyetik rezonans görüntüleme81
Malleolar screw/Malleol vidası186
Mammaplasty/Mammoplasti294
Mean platelet volume/Ortalama trombosit hacmi105
Medial malleolar plate/Medial malleol plağı186
Medial malleolus/Medial malleol186
Mortality/Mortalite19
Motor iyileşme/Motor recovery202
Mucormycosis/Mukormikoz245
Multiparametric prostate MRI/Multi-parametrik prostat MRG31
Multiple brain metastases/Çoklu beyin metastazı55
Multiple myeloma/Multipl miyelom73
Multiple organ involvement/Çoklu organ tutulumu125
Multiple renal artery/Multipl renal arter257
Multiple renal vein/Multipl renal ven257
Myocardial infarction/Miyokart enfarktüsü88
Nasal tip projection/Burun ucu projeksiyonu261
Nasolabial angle/Nazolabial açı261
Neoplasm/Neoplazm61
Neuroendocrine features/Nöroendokrin özellikler109
Neurology/Nöroloji238
Newborn/Yenidoğan19
NLR/NLR280
Non-Hodgkin’s lymphoma/Hodgkin dışı lenfoma133
Non-small-cell lung cancer/Küçük hücreli dışı akciğer kanseri55
Nöromusküler elektriksel stimülasyon tedavisi/
Neuromuscular electrical stimulation therapy202
Obstructive left main coronary artery lesion/
Obstrüktif sol ana koroner arter lezyonu287
Obstructive proximal left anterior descending coronary artery lesion/Obstrüktif proksimal sol ön inen koroner arter lezyonu287
Occupational pollutants/Mesleki kirletici1
Open roof/Open roof84
Organ transplantation/Organ transplantasyonu155
Oxidative stress/Oksidatif stress155
Pancreas/Pankreas61
Paradoxical embolism/Paradoks emboli232
Parathyroid/Paratiroid275
Paricalcitol/Parikalsitol168
Patelet/lymphocyte ratio/Trombosit/lenfosit oranı161
Pedometer applications/Pedometre uygulamaları313
Peritoneal tear/Peritoneal defekt140
PI-RADS category/PI-RADS kategori31
Plasma/Plazma68
PLR/PLR280
Polypectomy/Polipektomi197
Postoperative/Postop ağrı120
Prenatal diagnosis/Konjenital anomaliler149
Prevention/Korunma1
Probing/Probing144
Profilin/Profilin332
Prognosis/Prognoz73, 180
Prostate adenocarcinoma/Prostat adenokarsinomu320
Prostate biopsy/Prostat biyopsisi31
Prostate cancer/Prostat kanseri31
Prostate-specific antigen/Prostat-spesifik antijen31
Psoas muscle area/Psoas kas alanı13
Psoriasis/Psoriazis235
Pulse wave velocity/Nabız dalga hızı168
Quality of life/Yaşam kalitesi313
Radiology/Radyoloji175
Radiomics/Radyomik223
Radiotherapy/Radyoterapi326
Regional flaps/Rejyonel flepler8
Rehabilitasyon/Rehabilitation202
Renal arterial variations/Renal arteriyel varyasyonlar257
Renal venous variations/Renal venöz varyasyonlar257
Rheumatoid arthritis/Romatoid artrit105
Rhinoplasty/Rinoplasti84, 261
Risk factors/Risk faktörleri208, 267
Rockall score/Rockall skoru38
Sarcopenia/Sarkopeni13
Schizophrenia/Şizofreni213
Secukinumab/Sekukinumab235
Seizure/Nöbet238
Septorhinoplasty/Septorinoplasti84
Serum total IgE level/Serum total IgE düzeyi218
Severe hypoparathyroidism/Şiddetli hipoparatiroidizm275
Smartphone/Akıllı telefon313
Somalia/Somali78
Spinal subarachnoid hemorrhage/Spinal subaraknoid kanama81
Splenectomy/Splenektomi45
Spreader graft/Spreader greft84
Stable angina pectoris/Stabil angina pektoris287
Strain echocardiography/Strain ekokardiyografi300
Stroke/İnme241
Surgical treatment in paradoxical embolism/
Paradoks embolide cerrahi tedavi232
Surgical treatment/Cerrahi tedavi19
Survival/Sağkalım55, 326
T-staging/T-evreleme192
Take-home/Eve taşınma1
TEP/TEP140
Termination of pregnancy/Prenatal tanı149
Texture analysis/Yapısal analiz223
Thyroid nodules/Tiroid nodül218
Tramadol/Bulantı120
Transthoracic echocardiography/Transtorasik ekokardiyografi125
Trauma/Travma78
UKA/UDA25
Ulcerative colitis/Ülseratif kolit241
Ultrasonography/Ultrasonografi306
Unicompartmental/Unikompartmantal/25
Unicondylar/Unikondiler25
Unilateral/Tek taraflı115
Upper extremity/Üst ekstremite202
Upper gastrointestinal bleeding/
Üst gastrointestinal sistem kanaması38
Urology/Üroloji238
US elastography/US elastografi306
Vaginal delivery/Vajinal doğum144
Vascular calcification/Vasküler kalsifikasyon168
Vegetable/Sebze332
Whole blood/Tam kan68
Young patients/Genç hasta73