ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Dergi Yönergesi

T.C.

Sağlık Bakanlığı

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

İstanbul Fatih Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Medical Journal/İstanbul Tıp Dergisi Yönergesi

 

BİRİNCİ BÖLÜM- Amaç, Kapsam, Dayanak

 

Amaç

 

Madde 1- Bu yönerge İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi (İEAH) adına dergi ve eğitim kitap ve kitapçıkların çıkarılmasını, bilimsel araştırmaların teşvik edilmesini, bilimsel bilgi paylaşımının sağlanmasını ve bu yolla hastanemizde ve tüm Türkiye genelinde başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının eğitimlerine katkıda bulunulmasını amaçlamaktadır.

 

Kapsam

 

Madde 2- Bu yönerge İstanbul Medical Journal/İstanbul Tıp Dergisi’nin ve İEAH’nde hazırlanan diğer eğitim kitaplarının hazırlanması, basılması ve dağıtılmasına ilişkin kuralları kapsar.

 

Dayanak

 

Madde 3- Bu yönerge İEAH Eğitim Planlama Komisyonunun (EPK) 04 Nisan 2014 tarihinde yapılan toplantısında alınan karara dayanarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM- Yapılanma ve Görev Tanımları

 

Madde 4- İEAH’de yayınların çıkarılmasına yönelik yapılar Hastane Yöneticiliği, Hastane Başhekimliği, EPK, İstanbul Medical Journal/İstanbul Tıp Dergisi Editörler Kurulu’dur.

 

Madde 5- İstanbul Medical Journal/İstanbul Tıp Dergisi Yayın Komisyonu: EPK üyeleri, Derginin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, Baş Editör ve Bölüm Editör Editörlerinden oluşur. Yayın komisyonunun görevleri, yayın politikalarının oluşturulması, yayınların biçim ve içerik olarak yüksek nitelikte çıkarılmasını sağlanmasının ve yayınların düzenli olarak çıkarılmalarının izlenmesidir. Yayın Komisyonu yılda en az iki kez toplanır.

 

Madde 6- Editörler Kurulu: Baş Editör,  en fazla 4 Bölüm Editörü ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü’nden oluşur. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Baş Editör veya Bölüm Editörlerinden biri olabileceği gibi EPK tarafından önerilen ve Yönetici tarafından atanan  ayrı biri de olabilir. Baş Editör, Bölüm Editörleri ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü’nün görev süresi EPK ile ilişkili olarak 3 yıldır.

 

6.1. Baş Editör EPK tarafından önerilir ve Yönetici tarafından atanır. Baş Editör, dergide yer alacak yayınların yönetiminden; EPK ve Hastane Yöneticiliğine karşı sorumludurlar. Baş Editör ve Bölüm Editörlerinin temel görevleri, derginin belirlenen yayın politikalarına ve yayın etiğine uygun olarak hazırlanması ve düzenli olarak çıkarılmasını sağlamak ve ayrıca Editörler Kurulu ile gereken sıklıkta, EPK ile de yılda en az 2 kez toplantı yapmaktır. Görev süresi EPK ile ilişkili olarak 3 yıldır. Baş Editör üst üste en fazla 2 dönem (6 yıl) için seçilebilir.

 

6.2. Editörlerin özellikleri

 

6.2.1. Türkçe ve İngilizce yazım ve imla kurallarına hakim olmak.

 

6.2.2. Derginin tüm işlemlerini sağlayacak nitelikte olmak ve hekimlik mesleğinde en az 15 yıl çalışmış olmak.

 

6.2.3. PubMed ve SCI-E’ de dizinlenen dergilerde, 5 tanesi araştırma makalesi olmak üzere en az 10 yayın yapmış olmak ve SCI-E'de ki yayınlarına en az 10 atıf yapılmış olmak.

 

6.2.4. Etik kurallara bağlı ve saygın bir kişilik yapısında olmak.

 

6.2.5. Dergiyi uluslararası düzeye taşıyabilecek niteliklerde olmak.

 

6.2.6. Ulusal ve Uluslar arası literatürleri izlemek ve özellikle bilişim teknolojilerine hakim olmak.

 

6.2.7. Zamanını etkin bir şekilde kullanmak, diğer projelerine öncelik vererek derginin işlerini aksatmamak yönünde gönüllü olmak.

 

6.3. Bölüm Editörleri, Baş Editör tarafından EPK üyelerinin görüş ve önerileri doğrultusunda belirlenir ve Baş Editör tarafından belirlenen görevleri yürütmekten sorumludurlar. Görev süresi EPK ile ilişkili olarak 3 yıldır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM- İşleyiş

 

Madde 7- Derginin performansının değerlendirilmesinde dikkat edilecek ilkeler

 

7.1. Dergiye yılda gelen toplam yazı sayısı

 

7.2. Dergiye yılda gelen toplam araştırma yazısı sayısı

 

7.3. Derginin etki değeri (Impact Factor)

 

7.4. Dergiye gelen yazıların yurtdışı kaynaklı olanlarının sayısı

 

7.5. Dergi hakemlerinin yurtdışı bilim insanlarından oluşma oranı

 

7.6. Editoryal süreçlerin ortalama tamamlanma süresi

 

Madde 8- Derginin kapak sayfasında dergi künyesi, hastane amblemi, derginin Türkçe ve İngilizce isimleri, cilt, sayı ve yıl bilgileri yer almalıdır. Dergi ilk bölümünde kapak bilgilerinin yanı sıra, derginin Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, Baş Editör, Bölüm Editörleri, Yayın Kurulu, Danışma Kurulu, Amaç ve Kapsam, Yazarlara Bilgi, İletişim adresi ve basım yeri bilgileri yer almalıdır.

 

8.1. Dergi 3 ayda bir olmak üzere yılda 4 kez yayımlanır, gerektiğinde ek veya özel sayı yayımlanabilir.

 

8.2. Dergiye gelen yazılar elektronik ortamında numaralanarak kabul edilir. Editörler Kurulu tarafından ön değerlendirmesi yapılır, 2 danışmana yazar adı ve çalışmanın yapıldığı merkez saklanarak elektronik ortamda iletilir. Yazarlara süreç hakkında bilgi verilir. Editörler Kurulu gereğinde yayının yayınlanamaz özellikte olduğuna danışmanlara göndermeden de karar verebilir.

 

8.3. Danışmanların özellikleri

 

8.3.1. Danışmanlar EPK tarafından alanlarında uzman olanlar arasından belirlenir.

 

8.3.2. Danışmanlar Ulusal ve Uluslararası yayınları olan kendi alanlarında tanınmış, bilimsel geçmişe ve bilgi birikimine sahip kişiler olmalıdır.

 

8.3.3. Bölüm Editörleri; yazıyı değerlendirecek danışmanları seçerken, danışmanla makale sahibi arasında ilgi ve çıkar ilişkisi olup olmadığını gözetir.

 

8.3.4. Hakem kendisine gönderilen yazıyı zaman veya konu uygunsuzluğu gerekçesiyle 7 gün içerisinde iade edebilir.

 

8.4. İstanbul Medical Journal/İstanbul Tıp Dergisi dışında basılan İEAH için hazırlanan kitap veya kitapçıklar EPK tarafından değerlendirilecek ve derginin Editörler Kurulu tarafından takip edilmeyecektir.

 

8.5. Yayınlanmasına karar verilen yazılar Editörler Kurulu tarafından son kez değerlendirilir, gerekli düzenlemeler yapılır. Derginin o sayısını oluşturan yazılar Baş Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü tarafından belirlenerek yayınevine gönderilir.

 

8.6. Yayınevinde son şekli verilen yazılar, yazarlara bir ön yazı ile gönderilir, son düzeltmeler yapılarak, Yayın Hakkı Devri Formu tüm yazarlar tarafından onaylanır. Taslak olarak hazırlanmış dergi, basılı olarak ya da PDF formatında Baş Editörün onayına sunulur ve Baş Editörün e-mail ile vereceği yazılı onaydan sonra basılır.

 

8.7. Evrak kayıt defterleri, yazışmalar, makaleler 5 yıl süre ile saklanır. Beş yıllık saklama süresi sonunda bu dökümanlar, hastane arşivinde süre sınırı olmaksızın saklanır.

 

8.8. Baş Editörün tüm kırtasiye, fotokopi gibi gereksinmeleri, İEAH tarafından karşılanır.

 

8.9. Yayınlanan yazılardaki bilimsel ve yasal sorumluluklar tümüyle yazarına aittir.

 

8.10. İstanbul Medical Journal/İstanbul Tıp Dergisi yayınlarının yasal sahibi/sorumlusu İEAH yöneticisidir.

 

Madde 9- Yürürlük: Bu yönerge EPK tarafından karara bağlandıktan ve İEAH yöneticisi tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

 

Madde 10- Yürütme: Bu yönergeyi Hastane Yöneticisi yürütür.

 

Madde 11- Bu yönergenin yayınlanmasını takiben İstanbul Medical Journal/İstanbul Tıp Dergisi’nde görev alan mevcut Editörler Kurulu’nun görevi sona erer.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 13.12.2018