ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
1 Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, İstanbul Training And Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Istanbul Med J ; : -

Özet

 

Amaç: Burun akıntı miktarını belirlemede modifiye nazal schirmer testi kullanılabilir. Ancak nazal schirmer testinin Türk popülasyonundaki normal değerlerini bilinmemektedir. Çalışmamızın amacı nazal schirmer testinin Türk popülasyonunda kullanılabilirliğini ve normal aralık değerlerini ortaya koymaktır.
 

Yöntemler: Çalışmaya 200 sağlıklı gönüllü dahil edildi. Standart schirmer test kağıdı nazal septumun ön bölgesindeki seromusinöz bezlerine bitişik bölgesine burun deliğinden çıkacak şekilde yerleştirildi. Yerleştirildikten 10 dakika sonra forsepsle çıkarıldı. Şeritteki nemli alan milimetre cinsinden ölçüldü.
 

Bulgular: 18-45 yaş aralığındaki 200 denekten 105'i (% 52,5) kadın, 95'i (% 47,5) erkekti ve ortalama yaş 32.0±7.2 idi. Hiç bir gönüllüde irritasyon bulguları olmadı. Ortalama nazal schirmer değeri 19±7 idi. Kadınların ortalama değeri değerleri 19,1±6.6 iken, erkeklerinki 20,3±7,2 idi. Cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık saptanmadı.
 

Sonuç: Birçok hastalığın sık görülen semptomları olan burun kuruluğu ve burun akışı Nazal Schirmer testi ile değerlendirilebilir ve Türk nüfusu için normal değer ortalaması 19±7 dir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018