ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Çocuklarda Effüzyonlu Otitis Mediada Etyolojik Nedenler
1 Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 Beykoz Devlet Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye  
3 Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye  
Istanbul Med J 2018; 19: 25-28
DOI: 10.5152/imj.2018.49260
Anahtar Kelimeler: Effüzyonlu otit, çocuk, etyoloji
Özet

 

Amaç: Effüzyonlu otitis media (EOM) en sık görülen çocukluk çağı hastalıklarından biridir. Okul öncesi çocukluk çağında edinsel işitme kaybının en sık nedenidir. Bu çalışmanın amacı EOM’lı hastaların otoskopik ve timpanometrik muayene ile erken yaşlarda tanı konulmasının gereğine dikkat çekerek, olgularımızdaki risk faktörlerini ortaya koymaktır.

 

Yöntemler: Bu çalışma 2013-2014 yılları arasında hastanemizde Çocuk ve Kulak Burun Boğaz Kliniklerince takip edilen 8 ay ile 6 yaş arasında olan toplam 31 EOM’lı çocuk üzerinde yapıldı. Otoskopik ve timpanometrik muayene ile effüzyon tesbit edilen hastalardaki altta yatan etyolojik nedenler araştırıldı.

 

Bulgular: Bu çalışmada yaşları 8 ay-6 yaş arasında toplam 350 çocuk değerlendirildi bunların 31’inde EOM saptandı sıklık %8,8 olarak bulundu. Olguların yaş ortalaması 27,1±16,9 aydı. Toplam 17 (%54,8) erkek ve 14 (%45) kız çocuk vardı. Kız ve erkek çocukların yaş ortalaması arasında bir fark yoktu. Olguların 29’unda bilateral EOM saptandı. Toplam 60 kulağın 6’sında (%10) C2 tipi, 54’ünde (%90) B tipi timpanogram eğrisi saptandı. Deri prick testlerine %33,3 olguda bir veya birden fazla allerjene karşı duyarlılık tesbit edildi. Eozinoflik katyonik protein düzeyinin anlamlı kabul edildiği olguların (%33,3) hepsinde deri prick testi pozitif idi. Toplam 13 olguda (%43,3) adenoid dokusunun büyük olduğu saptandı.

 

Sonuç: EOM iletim tipi işitme kaybı ile konuşma ve dil gelişiminde gecikmeye neden olabildiğinden ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Bundan dolayı özellikle risk faktörleri taşıyan küçük çocuklar başka şikayetler ile hastaneye gelse dahi, mutlak otoskopik muayene yapılmalıdır.

 

Cite this article as: Karacı M, Türkmen Ş, Dinç AE. Etiologic causes of otitis media with effusion in children. İstanbul Med J 2018; 19: 25-8.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 15.10.2018