ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Petröz Kemik Pnömotizasyon Konfigürasyonu Tinnitusta Belirleyici Olabilir mi?
1 Department of Radiology, İstanbul Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
2 Department of Radiology, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Istanbul Med J 2018; 19: 22-24
DOI: 10.5152/imj.2018.43403
Anahtar Kelimeler: Tinnitus, temporal kemik, pnömotizasyon, bilgisayarlı tomografi
Özet

 

Amaç: Çalışmamızda petröz kemik pnömotizasyonu ile subjektif pulsatil tinnitus (SPT) arasında olası ilişki varlığını araştırdık.

 

Yöntemler: Ekim 2013 ile Mayıs 2014 tarihleri arasında subjektif pulsatil tinnitusu olan 35 kişinin temporal kemik bilgisayarlı tomografi (BT) incelemeleri değerlendirildi. Kontrol grubu verileri ise kronik sinüzit nedeniyle paranazal sinüs BT’si çekilen, herhangi bir kulak patolojisi ve tinnitus şikayeti olmayan 35 olgunun rekonstrükte petröz kemik görüntülerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi ile elde edildi.

 

Bulgular: Toplam 46 SPT’li kulak incelendi. 13 (%28,26) kulakta petröz pnömotizasyon saptandı. 11 olguda pnömotizasyonlar multiple küçük hava hücrelerinden oluşmakta iken iki tanesinde ICA ve koklea arasında ağırlıklı büyük hava hücreleri vardı. Kontrol grubunda tinnitus olmayan 35 kişinin 70 kulağında, 15 (%21,42) petröz pnömotizasyon saptandı ve hepsi küçük hava hücrelerinden oluşmaktaydı. Çalışma ve kontraol gruplarının karşılaştırılmasında petröz pnömotizasyon ve tinnitus arasında istatistiksel anlamlı bir ilişki bulunmadı (p>0,05).

 

Sonuç: Biz çalışmamızda petröz pnömotizasyonla tinnitus arasında anlamlı bir ilişki bulmadık. Ancak bilateral pnömotizasyonlu iki olguda tek taraflı tinnitus ile aynı tarafta büyük hava hücresi, tinnitus olmayan diğer kulakta ise küçük hava hücreleri izledik. Petröz apeks pnömotizasyonunda multiple kemik lamellla ve hava hücrelerine bağlı birçok arayüz ses dalgalarının yolculukları boyunca kırılma ve yansımalarına yol açarken hiç ya da birkaç ince septa içeren büyük hücre varlığı sesi distorte etmeden iletebileceğini varsayarsak amplifikasyondan ziyade küçük hücreli tarafta büyük hücreye kıyasla ses şiddetinde azalma ve büyük hücreli tarafta rölatif olarak şiddetin normale daha yakın kalmasına bağlı kokleada artmış iletim olarak algılanabilir mi? Bu teorinin doğruluğunu ortaya koymak için geniş serilerde çalışma yapılması gereklidir.

 

Cite this article as: Mahmutoğlu AS, Çelebi İ. Can the configuration of petrous bone pneumatizatıon be a predictor of tinnitus? İstanbul Med J 2018; 19: 22-4.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 15.10.2018