ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Penil Fraktür Tanı ve Tedavisi: Kırkbeş Olgunun Klinik Özelliklerinin Analizi
1 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Istanbul Med J 2018; 19: 14-17
DOI: 10.5152/imj.2018.19981
Anahtar Kelimeler: Penis, fraktür, cerrahi tedavi, erektil disfonksiyon
Özet

Amaç: Kliniğimizde penil fraktür onarımı yapılan hastaların klinik özelliklerini değerlendirmeyi amaçladık.

 

Yöntemler: Aralık 2005 Nisan 2015 tarihleri arasında kliniklerimizde penil fraktür onarımı gerçekleştirilen 45 hastanın kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların yaşları, vücut kitle indeksleri (VKİ), anamnezleri ve fizik muayene bulguları gözden geçirildi. Hastaların operasyon öncesi Uluslararası Erektil Fonksiyon İndeksi-Erektil Fonksiyon (IIEF-EF) anketi ile sorgulamaları yapıldı. Ayrıca operasyon verileri ve penil fraktür bulguları değerlendirildi. Hastalarda operasyon sırasında ve sonrasında meydana gelen komplikasyonlar gözden geçirildi ve takiplerinde erektil fonksiyonları değerlendirildi.

 

Bulgular: Hastaların ortalama yaşları 41,25±11,78 yıl (20-65 yıl) ve ortalama VKİ'leri de 26,36±3,17 kg/m2 olarak saptandı. Hastaların anamnezlerinde 18’inde (%40) cinsel ilişki, 16’sında (%35,5) uyku, 5’inde (%11,1) ani penil manevra, 3’ünde (%6,7) mastürbasyon ve 3’ünde (%6,7) travma sırasında penil fraktür meydana geldiği tespit edildi. Hastaların operasyon öncesi ortalama IIEF-EF skorları 26,12±3,21 olarak bulundu. Hastaların çoğu (26/45) spinal anestezi altında opere edildi. Ortalama operasyon süresi 38,32±19,74 dakika (20-90 dakika) ve ortalama hastanede kalış süreleri de 1,28±0,61 gün (1-3) olarak bulundu. Hastaların ortalama tunikal defekt uzunluğu 1,82 cm olarak saptandı. Sadece bir hastada üretral defekt izlendi. Operasyon sonrası 3. aydaki IIEF-EF skorları 23,37±3,87 olarak tespit edildi. Operasyon öncesi ve sonrası skorlar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark izlendi (p=0,011). Operasyon sonrasında 2 hastada (%4,4) penil kurvatür ve 2 hastada da (%4,4) ağrılı ereksiyon gözlendi.

 

Sonuç: Penil fraktür cerrahi girişim gerektiren bir ürolojik acildir. Vakaların çoğu cinsel ilişki sırasında meydana gelir. Her ne kadar penil fraktür tedavisi komplike olmasa da hastaların takibinde erektil disfonksiyon görülebilmektedir.

 

Cite this article as: Kadıhasanoğlu M, Çulha MG, Yücetaş U, Erkan E, Özyalvaçlı ME, Mansuroğlu B, et al. Diagnosis and treatment of penile fracture: analysis of clinical characteristics in 45 cases. İstanbul Med J 2018; 19: 14-7.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 15.10.2018