ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
İmmünsüpresif Hastalarda Epstein-Barr Virüs (EBV) Viral Yükü ile Klinik Tablo Arasındaki ilişki
1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara  
2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara  
3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara  
4 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara  
5 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara  
Istanbul Med J 2018; 19: 7-13
DOI: 10.5152/imj.2018.93357
Anahtar Kelimeler: Epstein-Barr virüs (EBV), viral yük, immünsüpresif hasta
Özet

 

Amaç: Çalışmamızda immünsüpresif hastalarda EBV DNA pozitifliğinin gerçek-zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu ile retrospektif olarak araştırılması, klinik ve viral yük ile ilişkilendirilmesi amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Çalışmaya Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne Mart 2014-Mayıs 2015 tarihleri arasında başvuran 160 hastaya ait 168 örnek dahil edilmiştir. Hastaların klinik örneklerinde ELISA (DIA.PRO Milano, İtalya) yöntemi ile araştırılan EBV antikorları değerlendirilmiş, hastaların serolojik profilleri belirlenmiştir. Nükleik asit izolasyonu High Pure Viral Nucleic Acid Kiti (Roche, Almanya) kullanılarak yapılmıştır. İzole edilen DNA’lar Light Cycler2.0 (Roche, Almanya) cihazında, LightCycler® EBV Quantitative Kit (Roche, Almanya) ile çoğaltılmış ve sonuçlar kantitatif olarak değerlendirilmiştir.

 

Bulgular: Çalışılan örneklerde %4,2 (7/168) EBV DNA pozitifliği bulunmuştur. Pozitiflik oranlarının örneklerin gönderildiği kliniklere göre dağılımı incelendiğinde sırasıyla; çocuk onkoloji servisinden %14,2 (1/7); yoğun bakım ünitesinden %12,5 (1/8); çocuk gastroenteroloji servisinden %4,8 (4/42) ve çocuk hematoloji ünitesinden %4,1 (1/24) saptanmıştır. Pozitif hastaların üçü karaciğer nakli olmuş, biri Non-Hodgkin lenfoma, bir hastada Burkitt lenfoma ve bir hastada akut lenfoblastik lösemi (ALL) tanısı ile takip edildiği sırada otoimmün hemolitik anemi tanısı aldığı görülmüştür. EBV DNA pozitifliği saptanan 7 örneğin 6’sında EBV DNA 104 kopya/mL, 1’inde 105 kopya/ml olarak tespit edilmiş; EBV DNA miktarı 105 kopya/ml olarak tespit edilen hastanın Burkitt lenfoma hastası olduğu görülmüştür. Sadece bir hastada (%17) eş zamanlı olarak VCA IgM ve EBV DNA pozitifliği saptanmıştır.

 

Sonuç: EBV enfeksiyonunun immünsüpresif hastalarda önemli risk faktörü olması nedeniyle, Real-Time PCR ile erken tanısı, DNA miktarlarının izlenerek hastaların takibi ve prognozu açısından büyük önem taşımaktadır. Yüksek miktarda EBV DNA tespit edilen immünsüprese hastaların Burkitt lenfoma hastalığı açısından incelenmesi gerektiği düşünülmüştür.

 

Cite this article as: Çolak M, Altay Koçak A, Dalgıç B, Özkurt ZN, Fidan I, Özkan S, et al. Relationship between Epstein-Barr Virus (EBV) infection and viral load in immunosuppressive patients. İstanbul Med J 2018; 19: 7-13.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018