ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Hemanjiom Tedavisinde Oral Propranolol Kullanımı Sonuçlarımız: Güncelleme
1 Department of Pediatric Surgery, İstanbul University Cerrahpaşa School of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Department of Radiology, İstanbul University Cerrahpaşa School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Istanbul Med J 2017; 18: 227-231
DOI: 10.5152/imj.2017.93270
Anahtar Kelimeler: Hemanjiom, propranolol, rekürrens
Özet

Amaç: İnfantil hemanjiom olgularında kullanılan oral propranolol tedavisi sonuçlarının ve etkinliğinin değerlendirilmesidir.

 

Yöntemler: 2009-2015 yıllarında propranolol tedavisi alan olguların kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Olgular yaş, cins, lezyon lokalizasyonu, propranolol kullanım endikasyonu, tedaviye başlama yaşı, komplikasyonlar, yan etkiler ve tedavi sonuçlarına göre değerlendirildi.

 

Bulgular: Otuz olgunun (K: 22,E: 8) yaş ortalaması 13.6 ay (2 ay-10 yaş) idi. Propranolol kullanım endikasyonları; yaşam tehdidi, lokal komplikasyon yada kötü kozmetik görünümdü. Tedaviye başlama yaşı olguların 10’unda(%33) 0-6 ay, 17’sinde (%57) 6-12 ay, 3’ünde (%10) 1 yaş ve üstü olarak saptandı. Tedavi değerlendirilmesinde olguların 14’ünde (%46,7) tam yanıt, 11’inde(%36,7) kısmi yanıt saptandı. Beşi (%16,7) tedavisiye yanıtsızdı. Tedaviye yanıtsız 5 olguda propranolol 6,4 ay (2-9 ay) kullanıldı. Bu olgulara tekrar yapılan radyolojik ve klinik değerlendirmede 2 olgunun lenfanjiom ile uyumlu olduğu izlendi ve 1’ine bleomisin enjeksiyonu yapıldı, diğeri takip edilmektedir. Geri kalan 3 olgunun birine dış merkezde cerrahi eksizyon yapıldı. Birine alkol enjeksiyonu uygulandı. 1 olgu takip edilmektedir. Tedavi yanıtları ve ilaç kullanım süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. Tedaviye başlama yaşı ile yanıt arasında anlamlı fark saptanmadı.

 

 

Sonuç: Hemanjiom tedavisinde propranolol kullanımı güvenilir ve etkili bir yöntemdir. İlk tedavi seçeneği olarak kullanılabileceği gibi nüks olgularda da kullanılabilir. Tedaviye yanıtsız olgularda mutlaka tekrar radyolojik değerlendirme yapılmalıdır. Tedavi süresi ilaca yanıtı değiştirmektedir.

 

 

Cite this article as: Özcan R, Aktemur S, Emre Ş, Adaletli İ, Erdoğan E, Topuzlu Tekant G. Oral Propranolol Administration in Treatment of Hemangiomas: An Update. İstanbul Med J 2017; 18: 227-231.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018