ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Hashimoto Tiroiditli adölesan Hastalarının tanısında B-Mod Gri Skala Histogramın Değeri
1 Department of Radiology, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey  
2 Department of Radiology, İstanbul Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
3 Department of Pediatric Endocrinology, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey  
Istanbul Med J 2017; 18: 222-226
DOI: 10.5152/imj.2017.80148
Anahtar Kelimeler: Gri skala histogram, hashimoto tiroidit, adölesan
Özet

Amaç: Hashimato Tiroiditi( HT), Otoimmin tiroiditlerin en sık görülen tipi olup hipotiroidinin başlıca sebebidir. Tiroid ultrason incelemesi HT tanısında yardımcı bir yöntem olup kantitatif bir değer verememektedir. Bu çalışmamızın amacı HT tanılı adölesan hastalarda B-mod gri skala histogram yöntemini kullanarak tiroid parankim ekojenitesi değişikliklerini tesbit etmek ve HT tanısında predikitf değerini ortaya koymaktır.

 

Yöntemler: 76 HT tanılı ve 46 adölesan dönemkontrol grubuna prospektif olarak, tiroid bezinin B-mod gri scala Histogram analizi ve Tiroid sitümülan Hormon (TSH) tetkikleri, antitiroid peroksidaz (anti-TPO) ve antitiroglobülin (anti-TG) otoantikorları tetkikleri yapıldı. Gri skala histogram analizi yapmak için Tiroid ekojenite/strap kası ekojenite oranı (TESER) kullanıldı.

 

Bulgular: Ortalama Tiroid ekojenite/strap kası ekojenite oranı (TESER) HT'li grupta 1,36±0,46,kontrol grubunda ise 2,24±0,59 olup istatiksel olarak anlamlı olarak daha düşüktü (p<0,01). Anti-TPO seviyeleri ile TESER arasında pearson korelasyon analizinde negatif korelasyon mevcutdu (r= -0,426, p<0,01). TESER'in HT tanısında prediktif optimal cut-off değeri <1,59 (72% sensivite, 93% spesifite) olarak bulduk.

 

 

Sonuç: Ultrasonografik Gri Skala Histogram yöntemi adölesan döneminde HT tanısında ve takibinde, noninvaziv kolay uygulanabilen yardımcı bir parametre olarak kullanabileceğini inanmaktayız.

 

 

Cite this article as: Çekiç B, Mutlu İN, Parlak AE, Köksel Y, Erdem Toslak İ, Parlak M. B-Mode Gray Scale Histogram Value in Diagnosis of Adolescent Patients with Hashimoto Thyroiditis. İstanbul Med J 2017; 18: 222-6.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018