ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İstanbul, Türkiye  
Istanbul Med J ; : -

Özet

GİRİŞ ve AMAÇ: Reküren endometriyoma nedeniyle tekrarlayan cerrahi, over rezervine zarar vermektedir. Çalışmamızın amacı, endometriyoması olan hastaların demografik ve klinik özelliklerine bakarak rekürensini öngören bir belirteç olup olmadığını tanımlamaktır.
 

YÖNTEM ve GEREÇLER: Mayıs 2014 ve Mayıs 2016 tarihleri arasında endometriyoma nedeniyle kliniğimizde opere edilmiş 151 hasta bu retrospektif kohort çalışmaya dahil edildi. Hastalar önceden endometriyoma nedeniyle opere olup olmamalarına göre gruplandırıldı ve demografik ve klinik özeliklerine bakılarak karşılaştırma yapıldı.
 

BULGULAR: Populasyonda 8 hasta ikinci kez endometriyoma endikasyonuyla opere edilmekteydi. Reküren endometriyoması olan hastalar, ilk kez opere olan hastalara göre daha büyük boyutlu kistlere sahipti ve kanser antijeni-125 (CA125) değerleri daha yüksekti. Demografik ve klinik özellikler bakımından iki grup arasında istatistiksel anlamlı bir fark bulunmadı.

 

TARTIŞMA ve SONUÇ: Primer ve sekonder endometriyoma cerrahisi geçiren hastalar arasında demografik ve klinik özellikler bakımından istatistiksel anlamlı bir farklılık izlenmedi. Hangi hastada endometriyomanın nüksedeceğini öngörmek mümkün gözükmemektedir. Dolayısıyla endometriyoma nedeniyle opere olan hastalarda overyan hasarını önlemek ve rekürensi azaltmak için ilk cerrahi dikkatlice yapılmalıdır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018