ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
1 Elazig Education and Research Hospital, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Elazığ  
2 Fırat Universty Hospital, Department Of Anesthesiology and Reanimation, Elazığ  
Istanbul Med J ; : -

Özet

GİRİŞ ve AMAÇ: Kısa süreli cerrahilerde sıklıkla tercih edilen yöntemlerden biri olan spinal anestezi uygulamasındaki yan etkiler teknik ile değişiklik gösterebilmektedir. Bu çalışmada median ve paramedian spinal anestezi tekniklerinin erken ve geç komplikasyonlarını karşılaştırmayı amaçladık.
 

YÖNTEM ve GEREÇLER: Spinal anestezi altında kısa süreli genel cerrahi uygulanan American Society of Anesthesiologists (ASA) I-II-III grubuna dahil 80 hasta Grup M (Median) ve Grup P (Paramedian) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Hastaların demografik verileri, ASA skoru, spinal anestezi uygulama sayısı, toplam cerrahi süre, hastaneden taburcu olma süreleri, kalp atım hızı, ortalama arterial basınç ve oluşan erken komplikasyonlar hasta dosyalarından kaydedildi. Geç komplikasyonlar hasta dosyalarından alınan telefon numaraları ile iletişim kurularak öğrenildi.
 

BULGULAR: Grup P’de anestezi uygulama sayısı Grup M’ye göre daha uzun olup istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edildi (p<0.05). Erken komplikasyon 52, geç komplikasyon 23 tane görüldü. En çok görülen erken komplikasyon ( % 21) hipotansiyon en çok görülen geç komplikasyon ise (%8.7) postspinal baş ağrısı olup, gruplar arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmedi.

 

TARTIŞMA ve SONUÇ: Kısa süreli cerrahi vakalarda her iki teknik yaklaşım ile uygulanan spinal anestezi komplikasyonları ve taburculuk açısından belirgin bir farklılık tespit edilmedi. Bazı çalışmalardaki sonuçlarla korele olarak postspinal baş ağrısına rasyonel olarak paramedian grupta bir yatkınlık olduğu görülsede çalışmamızda istatistiksel olarak bir farklılık tespit edilemedi.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018