ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
1 Department of Surgical Oncology, Çukurova University School of Medicine, Adana, Turkey  
2 Clinic of General Surgery, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
3 Department of Medical Oncology, Çukurova University School of Medicine, Adana, Turkey  
Istanbul Med J ; : -

Özet

Amaç: Sitoredüktif cerrahi (SRC) ile birlikte hipertermik intraperitoneal sıcak kemoterapi (HIPEC) ülkemizde ileri merkezlerde son yıllarda giderek artan sıklıkla yapılmaktadır. Çalışmamızın amacı peritoneal karsinomatozis (PK) teşhisiyle ameliyat edilen hastaların hayat kalitesini (QoL) değerlendirmektir.

 

Yöntemler: Çalışmamızda 2012-2015 yılları arasında PK tanısıyla SRC+HIPEC yapılan 42 hastanın ameliyat sonrası hayat kaliteleri ile SRC+HIPEC olmaksızın onkolojik cerrahi sonrası takip edilen 92 hastanın hayat kaliteleri karşılaştırıldı. Avrupa Kanser Araştırma ve Tedavi Organizasyonu (EORTC) tarafından hazırlanan QLQ-C30 soruları tüm hastalarımıza ameliyat sonrası 6. ayda uygulandı ve her iki grup karşılaştırıldı. İstatistiksel analiz one sample t-test ile yapılarak, p<0.05 anlamlı kabul edildi.

 

Bulgular: 42 hastanın 30’u(%71.4) bayan, 12’si (% 28.5) erkek idi. Hastaların yaş ortalaması 52 (range, 69-22) idi. PK orijinleri 15hastada (%35.7) kolorektal malignite, 12hastada (%28.5) over kanseri, 6hastada (%14.2) mide malignitesi, 3hastada (%7.1) pseudomiksoma peritonei, 3hastada (%7.1) sarkom ve 3hastada (%7.1) da mezenkimal tümör olarak bulundu. Ortalama intraoperatif peritoneal karsinomatöz indeksi (PCI) 15 (range 6-29) olarak bulundu. Rezeksiyon tamlık skoru (CCS) 0 ve 1 olarak bulundu. Tüm hastalarda ortalama takip süresi 12 ay (range 2-26) idi. Her iki grup arasında fonksiyonel ve semptom skorları açısından istatiksel fark saptanmadı (p>005).

 

Sonuç: SRC+HIPEC olmaksızın onkolojik cerrahi yapılan hastalar ile karşılaştırıldığında,PK sebebiyle SRC+HIPEC yapılan olguların kısa dönemde yaşam kalitelerinin (QoL) benzer olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018