ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Kliniğimizde Tanı Alan Mesane Ürotelyal Karsinom Olgularının Histopatolojik Değerlendirilmesi
1 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji, Rize, Türkiye  
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji, İstanbul, Türkiye  
Istanbul Med J 2017; 18: 163-168
DOI: 10.5152/imj.2017.74508
Anahtar Kelimeler: Mesane, ürotelyal karsinom, varyantlar
Özet

Amaç: Çalışmamızda mesanenin en sık görülen kanserleri olan ürotelyal karsinomların (ÜK) yaş, evre, derece ve cinsiyete göre dağılımları ile ÜK’larda varyantların evre ve cinsiyete göre izlenme oranları araştırılmıştır.

 

Yöntemler: Patoloji kliniğimizde 2010-2015 yılları arasında tanı alan ÜK olguları elektronik veri tabanından tarandı. Her bir olgu Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2004 sınıflaması dikkate alınarak tekrar incelenmiş; olgular derece, evre ve eşlik eden ÜK varyantları açısından taranmış ve bu verilere ek olarak cinsiyet ve yaş bilgileri elektronik veri tabanından elde edilmiştir.

 

Bulgular: 2010-2015 yılları arasında bölümüzde ÜK tanısı almış 1081 hastaya ait 1355 biyopsi materyalinden çoğunluğunu nüks olguların oluşturduğu 676 olgu çalışma dışı bırakılarak toplamda 679 olgu çalışmaya dâhil edilmiştir. DSÖ 2004 ÜK sınıflaması ve ingilizce yazılı literatürde yeni tanımlanmış varyantlar açısından mesane ÜK olguları tarandığında 153 olguda (%22,5) biyopsi alanının en az %10 kadarını oluşturan ÜK varyantı tespit edilmiştir. Çalışmamızda skuamöz, glanduler ve küçük hücreli, mikropapiller, sarkomatoid, lenfoepitelyoma benzeri, nested, büyük nested, büyük hücreli nöroendokrin, plazmasitoid, pleomorfik, trofoblastik, rabdoid, kordoid ve andiferansiye olmak üzere 15 farklı ÜK varyantı saptanmıştır.

 

Sonuç: Çalışmamız ülkemizde bugüne kadar yapılmış en geniş ürotelyal karsinom olgu serisi olduğu için cinsiyet, tanı alma yaşı, evre ve histolojik varyantların bulunma oranlarını içeren verilerin anlamlı olduğunu düşünüyoruz.

 

 

Cite this article as: Okcu O, Behzatoğlu K. Histopathological evaluation of patients with bladder urothelial carcinoma diagnosed in our clinic. İstanbul Med J 2017; 18: 163-8.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 15.10.2018