ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Kemik Sintigrafisi Sonuçları ile Gleason Skor ve Prostat-Spesifik Antijen Düzeyleri Arasındaki İlişki
1 Namık Kemal Üniversitesi, Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı, Tekirdağ, Türkiye  
Istanbul Med J 2017; 18: 152-156
DOI: 10.5152/imj.2017.21549
Anahtar Kelimeler: Prostat kanseri, kemik sintigrafisi, gleason skor, prostat spesifik antijen
Özet

Amaç: Bu çalışmada, prostat kanseri tanılı hastalarda kemik metastazı tespitinde kemik sintigrafisi sonuçları ile Gleason skor (GS) ve Prostat spesifik antijen (PSA) düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca kemik sintigrafisi kullanımı için PSA ve GS düzeylerinin prediktif değeri incelenecektir.

 

Yöntemler: Çalışmamıza 2013-2015 yılları arasında prostat kanseri tanısı olan ve kliniğimize evreleme amaçlı kemik sintigrafisi yaptırmaya gelen 73 hasta dahil edildi. Bu hastaların kemik sintigrafisi, Gleason skor (GS) ve Prostat spesifik antijen (PSA) düzeyleri retrospektif olarak incelendi. Hastalar PSA, GS ve kemik sintigrafisi sonuçlarına göre gruplandırıldı ve kemik sintigrafisi sonuçları ile PSA ve GS düzeyleri arasındaki ilişki incelendi.

 

Bulgular: Kemik sintigrafisi sonuçlarına göre hastaların %39,7’sinde kemik metastazı vardı. GS ve PSA düzeyleri ayrı ayrı değerlendirildiğinde; PSA düzeyi >20 ng/mL, GS ≥8 olan hastalarda kemik metastazı anlamlı şekilde fazla bulunmuştur. GS ve PSA düzeyleri kombine edildiğinde, PSA düzeyi ≤20 ng/mL ve GS ≤6 olan hastalarda kemik metastazı anlamlı şekilde daha düşük bulunmuştur.

 

Sonuç: GS ve PSA düzeylerinin kombine edilmesi prostat kanserli hastalarda kemik sintigrafisi kullanımı gerekliliği için yarar sağlayabilir, ancak prostat kanserli hastalarda kemik sintigrafisi kullanımında hastaya özgü değerlendirme yapmanın da önemli olduğu unutulmamalıdır.

 

 

Cite this article as: Şahin E. Relationship between bone scintigraphy results and gleason scores and prostate-specific antigen levels. İstanbul Med J 2017; 18: 152-6.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018