ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Alerjik Rinitli HastalardaTiroid Fonksiyon Testleri ve Tiroid Otoantikorları Değerlendirmesi
1 Department of Allergy and Immunology, Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkey  
2 Department of Internal Diseases, Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkey  
Istanbul Med J 2017; 18: 139-144
DOI: 10.5152/imj.2017.90912
Anahtar Kelimeler: Alerjik rinit, tiroid, otoantikor
Özet

Amaç: Alerjik rinit, sık görülen kronik alerjik bir hastalıktır. Alerjik hastalıkların otoimmun hastalıklar üzerindeki etkileri ise bilinmemektedir. Alerjik hastalıklarda hastalar eksojen antijenlere reaksiyon verme eğiliminde olduklarından endojen antijenlere de daha kolay reaksiyon gösterebildikleri için otoantikor prevelansı çalışmalarına gerek vardır. Biz bu çalışmada tiroid fonksiyon testleri ve tiroid otoantikorları ile alerjik rinit arasındaki olası ilişkiyi ortaya çıkarmayı amaçladık.

 

Yöntemler: Çalışmaya 2015 yılı ekim ve kasım ayları içerisinde toplam 319 kişi 193 (60)’ü alerjik rinit, 126 (%40)’sı kontrol grubu olmak üzere dahil edildi. Hasta grubunun %38’i erkek, %62’si kadın, kontrol grubunun %44’ü erkek ve %56’sı kadındı.

 

Bulgular: Hasta ve kontrol gruplarının antitiroglobulin (Anti-Tg) (p=0,295) ve Anti tiroid peroksidaz (Anti-TPO) değerlerine (p=0,224) göre anlamlı bir fark bulunmamıştır. Hasta ve kontrol gruplarının Tiroid Stimulan Hormon (TSH), free triiodothyronine (FT3) ve free thyroxine (FT4) değerleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). Çalışmamızda alerjik rinitli hastalarda otoantikor pozitifliği oranları %15,6 (Anti-Tg) ve %11,5 (Anti-TPO) olarak tespit edilmiştir. Ek olarak yaş değeri ile Anti-Tg değerleri arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki bulunmuştur (p < 0,001; r = 0,268).

 

 

Sonuç: Allerjik ve otoimmun hastalıkların bir kişide birlikte görülmesi sık rastlanan bir durum değildir. Bu durum genellikle TH1 ve TH2 yolaklarının farklı şekilde işlemesi ile igili olabilir. Biz çalışmamızda her ne kadar istatistiksel olarak anlamlı bulunmasa da alerjik rinit grubunda kontrollere göre tiroid otoantikorlarının daha yüksek oduğunu saptadık. Bu hastaların klinik ve laboratuar olarak daha yakından izlenerek tiroid hastalığı gelişmesi açısından takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

 

Cite this article as: Gürlek F, Taşdemir E. Evaluating of thyroid function tests and thyroid autoantibodies in patients with allergic rhinitis. İstanbul Med J 2017; 18: 139-44.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018