ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Meme Tümörlerinde Kanser Kök Hücre Belirteçleri ve Non-classic HLA Antijenlerinin Ekspresyonları
1 Manisa State Hospital, Immunology And Allergy Clinic, Manisa, Turkey  
2 Department Of Stem Cell, Ege University Health Sciences Institute, İzmir, Turkey  
3 Department of Histology And Embryology, Ege University School of Medicine, İzmir, Turkey  
4 Merkezefendi State Hospital, Pathology Laboratory, Manisa, Turkey  
5 Department of Immunology And Allergy, Manisa Celal Bayar University School of Medicine, Manisa, Turkey  
Istanbul Med J 2017; 18: 128-134
DOI: 10.5152/imj.2017.63497
Anahtar Kelimeler: Meme tümörü, kanser kök hücre, human lökosit antijen G, human lökosit antijen E, tümör immün evazyon
Özet

Amaç: Kanser kök hücreler (KKH) ile kötü prognoz, metastaz ve rekürens arasında güçlü bir ilişki vardır. Buna ek olarak KKH’ler kemoterapi ve radyoterapiye dirençli hücrelerdir. Bu nedenle mevcut tedavi yaklaşımları KKH’lerin eliminasyonunda yetersiz kalabilmektedir. Tümör hücrelerinin immün hücrelerden kaçabilmek için çeşitli adaptasyonları bulunur. Ekspresyonları fetal dokularla kısıtlı olan human leukocyte antigen (HLA) G ve ayrıca HLA-E, tümör immün evazif adaptasyonlardır. Bu çalışmada meme tümörlerinde KKH ve immün evazif adaptasyonlar arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık.

 

Yöntemler: İleri evre meme kanseri dokuları (n=10) ile malign olmayan meme tümörü dokularında (n=10) immünohistokimyasal olarak cluster of differentiation (CD)44, CD133, Homeobox protein Nanog, octamer-binding transcription factor (Oct)3/4, HLA-G ve HLA-E ekspresyonlarını değerlendirdik.

 

Bulgular: Özellikle Nanog (p<0,001) olmak üzere, CD44 (p<0,001),  CD133 (p<0,001) ve Oct3/4 (p<0,001) ekspresyonlarının ileri evre meme tümör grubunda anlamlı olarak arttığını ancak HLA-G (p<0.001) ve HLA-E’nin (p<0,001) azaldığını tespit ettik.

 

Sonuç: Malign tümörlerde tespit ettiğimiz eş zamanlı ve artmış KKH belirteçleri bu tümörlerde KKH benzeri hücrelerin varlığına ve KKH’ler ile malignite arasında bir ilişki olabileceğini düşündürdü. Öte yandan, malign olmayan meme tümörlerinde daha yüksek tespit ettiğimiz HLA-G ve HLA-E, bu tümörlerin beklenilenin aksine malign tümörlerden daha immün evazif olabileceğini düşündürdü. Elde ettiğimiz bu verilerin gelecekte yapılacak prospektif çalışmalar ile doğrulanmasında ihtiyaç bulunmaktadır.

 

 

Cite this article as: Özgül Özdemir RB, Özdemir AT, Oltulu F, Kurt K, Yiğittürk G, Kırmaz C. The expressions of cancer stem cell markers and nonclassical HLA antigens in breast tumors. İstanbul Med J 2017; 18: 128-34.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 15.10.2018