ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Yeni Tespit Esansiyel Hipertansiyon ile Sigara, Asimetrik Dimetil Arginin ve İskemik Modifiye Albumin Arasındaki İlişki
1 Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Zonguldak, Türkiye  
2 Bingöl Üniversitesi Merkez Laboratuvarı, Bingöl, Türkiye  
3 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Bilim Dalı, Eskişehir, Türkiye  
4 Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Bilim Dalı, Erzincan, Türkiye  
5 İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
6 Tokat Turhal Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Tokat, Türkiye  
7 İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Istanbul Med J 2017; 18: 86-90
DOI: 10.5152/imj.2017.76258
Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, asimetrik dimetil arginin, sigara
Özet

Amaç: Çalışmanın amacı yeni tespit hipertansiyon (HT) olan sigara öykülü hastalarda oksidatif stres ile vücutta düzeyi artan asimetrik dimetil arginin (ADMA), iskemik modifiye albumin (IMA) düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktı.

 

Yöntemler: Çalışma polikliniğe başvuran ardışık toplam 95 hastadan oluşmaktaydı. Hastalar sağlıklı ve sigara kullanmayan (grup 1), yeni tespit HT’ye eşlik eden sol ventrikül hipertrofisi (LVH) olan ve sigara kullanmayan (grup 2), sigara kullanan yeni tespit HT’ ye eşlik eden LVH’sı olan (grup 3) olmak üzere 3’e ayrıldı. Hastaların 49’u kadın (%51), 46’sı erkekti (%49). Çalışmadan dışlanma kriterleri; böbrek-kalp-karaciğer yetersizliği, koroner arter hastalığı, kalp kapak hastalığı, maligniteydi. Çalışma yerel etik kurul tarafından onaylandı. Çalışmaya alınan hastalardan 8 saat açlık sonrası kan örnekleri alınarak otoanalizörlerde biyokimyasal parametreler, C reaktif protein (CRP), ADMA, IMA çalışıldı. Hastaların ekokardiyografi cihazı ile kardiyak ölçümleri kaydedildi.

 

Bulgular: Grup 1’de 25, grup 2’de 35 ve grup 3’te 35 hasta vardı. Hastaların 49’u kadın, 46’sı erkek; 70 hasta hipertansif, 6’sı diyabetikti. Grup 1 ile 2 karşılaştırıldığında; grup 2’de ADMA anlamlı olarak yüksekti. Retikülosit dağılım aralığı (RDW) ve nötrofil lenfosit oranı (N/L) oranları açısından da anlamlı fark oluştu. Her iki parametrede artış görüldü. Grup 2 ile 3 arasında ADMA, arginin, albumin ve beyaz küre sayısı açısından anlamı farklılık saptadık. Grup 3’te ADMA, beyaz küre sayısı ve albumin düzeyi artarken; arginin azalmaktadır.

 

Sonuç: ADMA düzeyi, sigara kullanımı ile hipertansiyon arasında ilişki saptandı. Hipertansif ve sigara öyküsü olanlarda normale göre ADMA’da artışı görüldü. Hipertansiyon, sigara ADMA düzeyinde artışa sebep olarak nitrik oksit (NO) düzeyini düşürmektedir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 06.06.2018