ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Gerilim Baş Ağrılı Bayan Hastalarda Cinsel Disfonksiyonun Değerlendirilmesi
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Konya, Türkiye  
Istanbul Med J 2017; 18: 58-61
DOI: 10.5152/imj.2017.06978
Anahtar Kelimeler: Gerilim baş ağrısı, seksüel disfonksiyon, depresyon
Özet

Amaç: Gerilim baş ağrısı olan bayan hastalarda seksüel disfonksiyonun değerlendirilmesi.

 

Yöntemler: Vaka grubuna 90 gerilim baş ağrısı (GBA) olan bayan hasta ve kontrol grubuna 90 sağlıklı bayan birey dahil edildi. GBA‘lı hastaların cinsel disfonksiyonları kadın cinsel fonksiyon indeksi (FSFI) ile ve depresyon düzeyleri Beck depresyon indeksi (BDI) ile değerlendirildi. Kontrol grubu olarak belirlenen sağlıklı bireylerde de FSFI ve BDI değerleri incelendi. Ayrıca her iki gruba da cinsel yaşamın kendileri için ne derecede önemli olduğunu onlu analog skala ile değerlendirmeleri istendi.

 

Bulgular: Hasta grubu kontrol grubu ile karşılaştırıldığında total FSFI değerlerinde ve alt gruplarının tamamında anlamlı düzeyde düşüklük olduğu gösterilmiştir (p<0,001). Hasta grubu kontrol grubu ile karşılaştırıldığında BDI değerleri kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0,001). Yine hasta grubunda onlu anolog skala ile değerlendirilen cinsel yaşam önemini belirten skala değerleri kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde daha düşük olarak bulunmuştur (p<0,001).

 

Sonuç: Gerilim baş ağrısı; hastalarda depresif eğilim ile yakın ilişkilidir ve cinsel fonksiyonu belirgin düzeyde olumsuz olarak etkilemektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 06.06.2018