ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Erken Evre Glottik Kanser Tedavisinde Diode Lazer Mikrocerrahisi: Onkolojik Sonuçlar ve Deneyimlerimiz
1 Department of Otorhinolaryngology, İstanbul Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye  
Istanbul Med J 2017; 18: 32-36
DOI: 10.5152/imj.2016.96720
Anahtar Kelimeler: Glottik kanser, diode lazer, transoral microlazer cerrahisi
Özet

Amaç: Çalışmanın amacı diode lazer cerrahisi ile tedavi edilen erken evre glottik kanserlerde onkolojik sonuçları ve klinik deneyimlerimizi bildirmektir.

 

Yöntemler: Ağutos 2009-Şubat 2016 arasında İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde T1 ve T2 evre glottik kanserli 43 hasta araştırıldı. 42 hasta squamöz hücreli kanser, 1 hasta ise verrüköz kanserdi. Bu hastalar endoskopik olarak diode lazer microcerrahi yöntemiyle (980 nm, 30 W) tedavi edildiler. UICC/AJCC 2002 larengeal kanser kalsifikasyonuna göre, karsinomların %76,7 T1a, %16,3 T1 b ve %7 T2 evresindeydi.

 

Bulgular: Yaşları 41 ile 83 arasında değişen (ortalama yaş: 61,4) 42 si erkek, 1 tanesi kadın toplam 43 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların ortalama takip süresi 31 aydı (min: 5 ay - max: 83 ay). 8 hastaya tip II, 10 hastaya tip III, 7 hastaya tip IV, 7 hastaya tip Va, 2 hastaya tip Vb, 7 hastaya tip Vc ve 2 hastayada tip Vd kordektomi yapıldı. 5 hastada lokal rekürrens gelişti. Operasyon ve lokal nüks gelişmesi arasında geçen süre ortalama 28 aydı. Hastaların %18,9 da (7 hasta) ön komissürde sineşi ve granulasyon gelişti. Tüm sürvi, hastalıksız sürvi, lokal kontrol ve laringeal korunma oranları 2 yıllık periotta, sırasıyla %94,6, %90,5 %87,5, and %92,6 idi.

 

Sonuç: Diod lazer cerrahisi erken evre glottik kanserlerde güvenli olarak kullanılabilecek bir tedavi seçeneğidir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 06.06.2018