ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Olgu Sunumu
Çocuk Hastada Anti-TNF-Alfa Tedavisi Sırasında Gelişen Asemptomatik Akciğer Tüberkülozu
1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon ve Klinik İmmünoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Istanbul Med J 2017; 18: 47-49
DOI: 10.5152/imj.2017.97059
Anahtar Kelimeler: Çocuk, TNF alfa inhibitörü, tüberküloz
Özet

TNF-α inhibitörlerinin klinikte kullanımı mikobakteriyel enfeksiyonlara yatkınlık oluşturmaktadır. Bu hastalarda, altta yatan immün süpresif duruma bağlı olarak tüberküloz hastalığının klinik bulguları belirgin olmayabilir. Burada üç yıldır juvenil romatoid artrit ve üveit tanıları ile takipli olup adalimumab tedavisi altında akciğer tüberkülozu gelişen asemptomatik çocuk olgu sunulmuştur. Üç yıldır juvenil idiyopatik artrit ve üveit tanıları ile takipli 12 yaşında erkek hastaya, metotreksat ve metil prednizolon almakta iken göz bulgularının ilerlemesi üzerine adalimumab tedavisi başlanmıştı. Hastanın tedavi öncesi bakılan TDT 0 mm, posteroanterior akciğer grafisi normal idi. Tedavisinin üçüncü ayında babasının akciğer tüberkülozu tanısı alması üzerine Verem Savaş Dispanseri tarafından izoniazid profilaksisi başlanan hasta bir ay sonra poliklinik kontrolümüze geldi. Fizik muayenesi normal olan hastanın TDT 7 mm ve akciğer grafisinde paratrakeal dolgunluk saptanması üzerine çekilen bilgisayarlı toraks tomografisinde ise sağ üst paratrakeal alanda 40x27x24 mm boyutlarında nekroz alanları içeren, tüberküloz lenfadenit ile uyumlu lezyon mevcuttu. Antitüberküloz tedavi başlanan hastanın takibine devam edilmektedir. TNF alfa inhibitörü kullanan hastalar tüberküloz gelişimi açısından tedavi öncesinde ve süresince yakın takip edilmelidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 06.06.2018