ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Hafif Bilişsel Bozuklukta MOBİD Ölçek Puanları ile Bilişsel Düzey Korelasyonunun Değerlendirilmesi
1 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Kliniği, Trabzon, Türkiye  
3 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
4 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikoloji Laboratuvarı, İstanbul, Türkiye  
Istanbul Med J 2017; 18: 18-22
DOI: 10.5152/imj.2017.46704
Anahtar Kelimeler: Hafif bilişsel bozukluk, Montreal bilişsel değerlendirme ölçeği, manyetik rezonans görüntüleme
Özet

Amaç: Bu çalışmada Hafif Bilişsel Bozukluk (HBB) olarak değerlendirilen hastalara Montreal Bilişsel Değerlendirme (MOBİD) ölçeği uygulandı. HBB tanısı alan hastalar ile sağlıklı kontrollerin hipokampal hacim ölçümleri karşılaştırıldı ve HBB olduğu düşünülen hastaların MOBİD ölçek puanları ile bilişsel düzey arasında korelasyon olup olmadığının gösterilmesi ve testin tanıda kullanılabilirliğinin araştırılması amaçlandı.

 

Yöntemler: Çalışmaya Petersen kriterlerine göre HBB tanısı alan 25 hasta ve sağlıklı 25 kontrol olmak üzere toplam 50 kişi dahil edildi. Katılımcılara ayrıntılı nörolojik muayene, hasta gruba Standardize Mini Mental Test (SMMT) ve MOBİD, kontrol gruba SMMT uygulandı. Tüm katılımcılara Kraniyel Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) yapıldı. Rutin Kranial MRG çekimi sırasında incelemeye eklenen 3 boyutlu T1 Inversion Recovery (IR) sekansı ile sağ ve sol hipokampal hacimler hesaplandı. HBB tanılı hasta ve kontrol grubunun nöropsikolojik test sonuçları ve hipokampal hacim ortalamaları ki kare ve student t testi, HBB tanılı hastalarda MOBİD ölçek puanları ile hipokampal hacimler arasında ilişki Spearman korelasyon analizi ile incelendi.

 

Bulgular: HBB olan hastalar ile sağlıklı kontroller arasında hipokampal hacimler ve SMMT puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (sırasıyla p<0,001, p=0,011, p=0,014). Korelasyon analizinde MOBİD ölçek puanları ile sol hipokampal hacim ortalamaları arasında anlamlı ilişki saptandı (p=0,013).

 

Sonuç: Çalışmamızda HBB'de hipokampal hacimlerin sağlıklı kontrol gruba göre belirgin azaldığı, hipokampal hacim azalmasının MOBİD ölçek puanları ile doğru orantılı olduğunu saptadık. Bu bulgular HBB'de bilişsel düzey ile MOBİD ölçeği puanlarının korele olduğunu, bu testin HBB tanısında kullanılabileceğini düşündürmektedir.  

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018