ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Erkek Osteoporoz Hastalarının Yaş, Sınıflandırma ve Kırık Varlığına Göre Dağılımı
1 Özel Bağcılar Aktif Tıp Merkezi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Istanbul Med J 2017; 18: 13-17
DOI: 10.5152/imj.2016.26234
Anahtar Kelimeler: Erkek osteoporozu, kırık, tanı, sınıflandırma, yaş
Özet

Amaç: Osteoporoz (OP), uzun yıllardır kadınların hastalığı olarak kabul görmüş olup erkek osteoporozu çok daha az ilgi çekmiş ve araştırılmıştır. Oysa erkek osteoporozunun hiç nadir olmadığı ve kırıkların erkeklerde de önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu son yıllarda anlaşılmıştır. Bu amaçla erkek osteoporozu olan hastalarımızın yaş gruplarına ve tanılarına göre dağılımlarını sunmak istedik.

 

Yöntemler: Hastanemiz osteoporoz polikliniklerine bir yıllık süre içerisinde başvuran hastalardan erkek OP olanlar retrospektif olarak incelendi. Erkek osteoporozlu hastalar Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yaşlanma ile ilgili belirlediği kriterlere göre yaş gruplarına ayrıldı. 45-59 yaş arası orta yaş, 60-74 yaş arası yaşlılık, 75-89 yaş arası ileri yaşlılık, >90 yaş ise ihtiyarlık olarak belirlendi. Erkek OP etyolojik olarak, primer ve sekonder; kırık öyküsü açısından ise kırıklı ve kırıksız olarak gruplara ayrılarak sınıflandırıldı. Hastaların bu sınıflandırmalara ve yaş gruplarına göre dağılımı yapılarak analiz edildi.

 

Bulgular: OP hastalarının 1.146’sı kadın (%88), 157’si erkek (%12) idi. Çalışmaya dahil edilen erkek OP hastalarının (n=117) genel yaş ortalaması 60.15±17.74 olup, yaş gruplarına göre dağılımları ise şu şekilde saptandı; orta yaşlılar 50 (%42,7), yaşlılar 35 (%29,9), ileri yaşlılar 32 (%27,4), ihtiyar ise sıfır kişiydi. Erkek osteoporozluların 12’si (%10,3) kırıklı, 105’i (%89,7) ise kırıksız osteoporozdu. 117 erkek OP hastasının 48’i (%41) primer, 69’u (%59) sekonder OP olarak tespit edildi. Ayrıca, kırık varlığı ile ileri yaş ve primer, sekonder OP arasında anlamlı ilişki yoktu (p>0,05).

 

Sonuç: Osteoporoz erkeklerde kadınlara oranla daha az görülmekle birlikte osteoporozla ilişkili istenmeyen sonuçlara hiçte azımsanmayacak oranda rastlanmaktadır. Erkeklerde osteoporotik kırık riski yüksek olmasına rağmen, bu durum yaşlanma ve etyolojik nedenlerle ilişkili bulunmamıştır. Ayrıca osteoporozlu erkeklerin yarısından fazlasında sekonder nedenler etken olarak saptanmış ve bu durum, risk faktörlerinin erkek hastalarda sorgulanması gerektiğini bir kez daha akla getirmiştir. Yine osteoporozlu erkeklerin yarısına yakınının 60 yaş altındaki kişiler olması da dikkat edilmesi gereken bir başka önemli durumdur. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 06.06.2018