ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Radial Sinir Nöropatilerinin Retrospektif Değerlendirilmesi
1 Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 Clinic of Neurology, İstanbul Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye  
3 Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye  
4 Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye  
5 Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Istanbul Med J 2015; 16: 116-118
DOI: 10.5152/imj.2015.64935
Anahtar Kelimeler: Travma, radial sinir, EMG
Özet

Amaç: Radial sinir nöropatisi, farklı etyolojik nedenlere bağlı gelişen üst ekstremite tuzak nöropatileri arasında daha az oranda görülen bir nöropatidir. Biz bu çalışmada elektromiyografi (EMG) laboratuarımıza radial sinir nöropati tanısı ile yönlendirilen olguların retrospektif olarak değerlendirilmesini amaçladık.

 

Yöntemler: Çalışmada 2004-2013 tarihleri arasında radial sinir lezyonu tanısı ile EMG laboratuarımıza yönlendirilen 41 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi.

 

Bulgular: Çalışmaya 41 hasta dahil edildi. Hastaların 36’sı erkek (%87,8), 5’i kadın (%12,2), yaş ortalamaları 42,36±15,21 idi. Sırasıyla hastaların %39’u Ortopedi, %34,1’i Nöroloji, %24,4’ü FTR, %2,4’ü ise Plastik ve Rekonstriktif Cerrahi bölümleri tarafından laboratuarımıza yönlendirilmişti. Etyolojik nedenlerle, sinirin hasarlanma şekli arasındaki ilişkiye bakıldığında, humerus ve radius kırığının en sık düşme sonrası meydana geldiği gözlendi.

 

Sonuç: Sonuç olarak, radial sinir lezyonuna yol açan etyolojik nedenlerin çeşitliliği dikkat çekicidir. Erkek hastalarda sıklığın daha fazla olması travma ve iş kazası gibi faktörlerin bu cinsiyette daha yaygın görülmesi ile ilgili olabilir. Radial sinir nöropatisi tanı ve takibinde elektrofizyolojik inceleme değerli katkılar sağlayabilir.Hastaların EMG sonuçları değerlendirildiğinde, en yüksek oranı %34,1 ile radial sinirin spiral olukta triceps kası sonrası aksonal lezyonu ile uyumlu bulgular oluşturmaktaydı. Hastaların ortalama iyileşme süreleri, hastaların kontrole gelmemesi ve bazı hastaların dış merkez sevkleri ile gelmiş olmaları nedeni ile kayıt edilemedi. Telefonla ulaşılabilen 10 hastanın 5’i tam düzelme olduğu, diğer 5 hastada düzelme olmadığı kaydedildi. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018