ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Çocukluk Yaş Grubunda Travma Sonrası Uygulanan Pars Plana Vitrektomi Sonuçlarımız
1 Kaya Göz Merkezi, Çorlu, Tekirdağ  
2 İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul  
3 Beyoğlu Göz Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göz Kliniği, İstanbul  
Istanbul Med J 2011; 12: 166-170
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.47965
Anahtar Kelimeler: Pars Plana Vitrektomi, Çocukluk, Travma
Özet

 

AMAÇ: Çocukluk çağında travmaya bağlı gelişmiş arka segment komplikasyonlarının tedavisinde uygulanan Pars Plana Vitrektomi sonuçlarını incelemek.

 

YÖNTEMLER: Çalışmaya yaşları 8 ay-16 yaş arası 57 çocuğun 57 gözü alındı. Hasta dosyalarından travmanın tipi, eşlik eden arka segment komplikasyonları, ameliyat tekniği ve komplikasyonları hakkında bilgi edinildi. Ameliyat sonrası retinası yatışan hastalar anatomik başarılı kabül edildi. 0,1 ve üzerinde görme fonksiyonel başarı kabül edilirken,0,02 ve üzerindeki görme seviyeleri ambulatuvar başarı olarak kabül edildi.

 

BULGULAR: Hastaların; 43’ü erkek,14’ü kız idi. Yaş ortalaması 8,6 ± 4,3 yıldı. Ameliyat öncesi görme düzeyleri ışık hissi ile Snellen eşeline göre 1,0 arasında değişmekte idi. Hastaların 8’inde künt göz yaralanması, 49’unda açık göz yaralanması, 10’unda yabancı cisim mevcut idi. Ameliyat öncesi hastaların; 27’sinde endoftalmi, 25 ‘inde retina dekolması, 32’inde vitre içi hemoraji mevcut idi. Ameliyat sırasında 27 göze çevresel çöktürme, 36 göze lensektomi, 17 göze retinotomi uygulandı. Tamponad olarak 25 göze silikon, 8 göze uzun süreli gaz verilmişti. Ortalama takip süresi 8,6 ± 8,1 ay takip sonrasında 37 gözde ( % 68,5 ) anatomik başarı elde edildi. Vizyonu alınabilen 49 gözün 13’ünde ( % 26,5 ) fonksiyonel başarı elde edildi. 49 gözün 23’ünde ambulatuar görme % 46,9 oranında elde edildi. En önemli postoperatif komplikasyon 21 gözde gelişen hipotoni idi. Vitrektomi öncesi göziçi basıncı ile negatif korelasyon gösterirken ( p= 0,004 ), nüks retina dekolmanı ( p= 0,003 ) ve iris arkası siklitik membran gelişiminin ( p= 0,023 ) hipotoni ile pozitif korelasyon gösterdiği saptandı.

 

SONUÇ: Çocukluk çağında travmaya bağlı oluşmuş arka segment komplikasyonlarında uygulanan PPV’nin anatomik başarısı tatminkar olmakla birlikte fonksiyonel başarısı düşüktür. Hipotoni en önemli komplikasyondur.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 13.12.2018