ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Klinik Çalışma
Kronik süpüratif otitis mediada alerjik rinit varlığı kemik iletim işitme eşiklerini etkiler mi?
1 İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Kbb Kliniği, İstanbul  
2 İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2.kbb Kliniği  
Istanbul Med J 2012; 13: 120-124
DOI: 10.5505/1304.8503.2012.29491
Anahtar Kelimeler: otitis media, süpüratif, kemik iletimi, eşik, alerjik rinit
Özet

 

AMAÇ: Alerjik rinitin kronik otitis media hastalarında kemik iletim ve yüksek frekans işitme eşiklerine etkisinin araştırılması. 
YÖNTEMLER: Kronik süpüratif otitis media tanısı ile ameliyat programına alınan ve aynı zamanda alerjik rinit saptanan 16-50 yaş arasında 21 hasta çalışmaya dahil edildi. Aynı yaş aralığında kronik otitis media tanısıyla ameliyat programında olan ve alerjik rinit saptanmayan 20 hasta kontrol grubunu oluşturdu. İki hasta grubu arasında cinsiyet ve yaş dağılımının uyumlu olmasına dikkat edildi. Bütün hastalarda konuşma frekanslarında (500Hz, 1000Hz ve 2000Hz) ve 4000Hz kemik iletim ortalama eşikleri belirlenerek karşı(normal) kulağın eşikleri bu değerlerden çıkarıldı. Yüksek frekans işitme eşikleri (8kHz, 10kHz, 12.5kHz ve 16kHz) ölçüldü. Normalite dağlımı Saphiro-Wilk testi ile kontrol edildi. Normalite dağılımını sağlayan değişkenlerde student-test, sağlamayanlarda ise Kruskal Wallis testi kullanılarak iki grubun düzeltilmiş kemik işitme eşikleri arasındaki istatistiksel farklar her frekans için ayrı ayrı incelendi. Pearson korelasyon analizi ile değişkenler arasındaki korelasyon değerlendirildi. Oluşturulan lojistik regresyon analiz modelleri ile alerji, yaş ve hastalık süresinin ortalama kemik yolu iletim (500Hz, 1000Hz ve 2000Hz) ve 4000Hz eşiklerindeki etkisi belirlendi. 


BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen hastaların 18’i erkek, 23’ü kadındı, yaş ortalaması 34.14±10.54 idi. Alerjik rinitli hastaların dokuzunda akarlar (D. Pteronyssinus ve D.Farinea), altısında polenler (çimen karışımı, ağaç karışımı), üçünde hem akar hem polenler, birinde mantarlar, ikisinde hayvan tüyleri alerjen olarak saptandı. Yaş ve otitis media öykü süresi açısından iki grup arasında anlamlı fark bulunmadı (p=0.53, p=0.91). Konuşma frekansı kemik yolu iletim eşik ortalamaları (500Hz, 1000Hz ve 2000Hz), 4000Hz kemik iletim ve yüksek frekans işitme eşikleri karşılaştırıldığında iki grup arasında anlamlı istatistiksel fark saptanmadı (p=0.29, p=0.95, p=0.48, p=0.36 p=0.69). 


SONUÇ: Kemik iletim eşiklerinin yükselmesi iç kulağı etkileyen değişik mekanizmalar ve faktörler sonucudur. Bu çalışmada eş zamanlı kronik süpüratif otitis media ve alerjik rinit varlığının konuşma frekanslarında kemik iletim eşiklerini ve yüksek frekans işitme eşiklerini dolayısıyla koklear fonksiyonu etkilemediği saptanmıştır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018