ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Nazal Schirmer Testinin Türk Nüfüsunda Uygulanabilirliği ve Normal Aralık Değerleri
1 Department of Otorhinolaryngology/Head and Neck Surgery, Health Sciences Unviersity İstanbul Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Istanbul Med J 2018; 19: 231-234
DOI: 10.5152/imj.2018.0505
Anahtar Kelimeler: Schirmer testi, burun akıntısı, burun kuruluğu, burun fonksiyonları, objektif testler
Özet

Amaç: Burun akıntı miktarını belirlemede modifiye nazal schirmer testi kullanılabilir. Ancak nazal schirmer testinin Türk popülasyonundaki normal değerlerini bilinmemektedir. Çalışmamızın amacı nazal schirmer testinin Türk popülasyonunda kullanılabilirliğini ve normal aralık değerlerini ortaya koymaktır.


Yöntemler
: Çalışmaya 200 sağlıklı gönüllü dahil edildi. Standart schirmer test kağıdı nazal septumun ön bölgesindeki seromusinöz bezlerine bitişik bölgesine burun deliğinden çıkacak şekilde yerleştirldi. Yerleştirildikten 10 dakika sonra forsepsle çıkarıldı. Şeritteki nemli alan milimetre cinsinden ölçüldü.


Bulgular
: 18-45 yaş aralığındaki 200 denekten 105'i (%52,5) kadın, 95'i (%47,5) erkekti ve ortalama yaş 32,0±7,2 idi. Hiçbir gönüllüde irritasyon bulguları olmadı.  Ortalama nazal schirmer değeri 19±7 idi. Kadınların ortalama değeri 19,1±6,6 iken, erkeklerinki 20,3±7,2 idi. Cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık saptanmadı.


Sonuç
: Birçok hastalığın sık görülen semptomları olan burun kuruluğu ve burun akışı Nazal Schirmer testi ile değerlendirilebilir ve Türk nüfusu için normal değer ortalaması 19±7’dir.


Cite this article as
: Server EA, Çelebi ÖÖ, Longur ES, Yiğit Ö. Applicability Of Nasal Schirmer Test On Turkish Population And Identifying Its Normal Range Values. İstanbul Med J 2018; 19 (3): 231-4.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018