ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Havalı Petröz Apeksin Temporal BT ile Değerlendirilmesi: Eşlik Eden Anomaliler ve Tinnitus ve Vertigo ile Arasındaki İlişki
1 Department of Radiology, Ondokuz Mayıs University School of Medicine, Samsun, Turkey  
2 Department of Statistics, Ondokuz Mayıs University School of Art and Science, Samsun, Turkey  
Istanbul Med J 2018; 19: 225-230
DOI: 10.5152/imj.2018.46547
Anahtar Kelimeler: Petrous apex havalanması, tinnitus, vertigo, temporal, çok kesitli bilgisayarlı tomografi
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı petröz apeks havalanması olan hastalarda temporal kemikte eşlik eden konjenital anomalileri ve varyasyonları saptamak, non pulsatil subjektif tinnitus ve peripheral vertigonun petröz apeks havalanması ile ilişkisini araştırmaktır.


Yöntemler
: 2.120 hastanın temporal çok kesitli bilgisayarlı tomografi (ÇKBT) görüntüleri 2009-2017 tarihleri arasında kulak çınlaması, baş dönmesi, işitme kaybı, otit ve kulak ağrısı gibi çeşitli ön tanıları bulunan hastalarda hastanenin dijital veri tabanından taranmıştır. 192 hastada petröz apeks havalanması saptandı. Travma saptanan 26 hasta çalışma dışı bırakıldı. Çalışmaya dahil edilen166 hastanın temporal ÇKBT görüntüleri eşlik eden konjenital anomaliler ve varyasyonlar açısından değerlendirildi.


Bulgular
: Diffüz petröz apeks havalanma insidansı %9 olarak saptandı. Petröz apeks havalanması olan hastalarda aşırı temporal kemik havalanması ve yüksek juguler bulbus en sık görülen bulgulardı. Petroz apeks havalanması ile peripheral vertigo arasında istatiksel olarak anlamlı ilişki bulundu (p=0,009). Ancak, petroz apeks havalanması ile non pulsatil subjektif tinnitus arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı (p=0,62).


Sonuç
: Petröz apeks havalanamsı olan hastalarda en sık görülen varyasyon yüksek jugüler bulbus ve en yaygın anomali dehisent internal carotid arterdir. Ayrıca, non pulsatil subjektif tinnitus ile tek taraflı veya bilateral petroz apeks havalanması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı.


Cite this article as
: Tanrıvermiş Sayit A, Elmalı M, Terzi Y. Temporal CT of the Pneumatized Petrous Apex: Associated Anomalies and the Relationship with Tinnitus and Vertigo. İstanbul Med J 2018; 19 (3): 225-30.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018