ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Kolesletaomlu ya da Kolesteatomsuz Kronik Otitis Media’da Nötrofil-Lenfosit Oranı ve Platelet Hacminin Prediktif Değeri
1 Department of Otorhinolaryngology/Head and Neck Surgery, Lüleburgaz State Hospital, Kırklareli, Turkey  
2 Department of Otorhinolaryngology/Head and Neck Surgery, İstanbul Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Istanbul Med J 2018; 19: 162-166
DOI: 10.5152/imj.2018.77854
Anahtar Kelimeler: NLR, MPV, kronik otit
Özet

Amaç: Nötrofil-lenfosit oranı sistemik bir inflamatuar belirteç olarak kullanılabilir ve artmış platelet hacmi inflamasyonun daha yoğun olduğunu gösterir. Bu çalışmanın amacı, Kemikçik zincir destrüksiyonu veya kolesteatomu olan ve olmayan kronik otitis media hastalarında Nötrofil-Lenfosit oranlarının ve Platelet Hacminin prediktif ve prognostik değerlerinin incelenmesidir.


Yöntemler
: Hastanemizde opere olan kronik otit hastaları retrospektif analiz ile incelenerek üç gruba ayrıldı: Grup 1: sadece timpanik membran perforasyonu olan hastalar, Grup 2: eşlik eden kemikçik zincir deformitesi olan ancak kolesteatomu olmayan hastalar, Grup 3: Kolesteatomu olan hastalar. Kontrol Grup (Grup 0) otolojik bir semptomu ve bulgusu olmayıp hastanemizde septoplasti olan hastalardan oluşmaktaydı. Tüm hastaların ve kontrol grubundaki vakaların ameliyat öncesi kan değerleri incelendi, Platelet Hacmi, Nötrofil ve Lenfosit değerleri kaydedildi, Nötrofil/Lenfosit oranı hesaplandı. Değerler, gruplar ararında karşılaştırıldı.


Bulgular
: Çalışmaya 157 kronik otit hastası ve 50 kontrol vakası dahil edildi. Grup 1 ve 2 de 50 hasta, Grup 3’te 57 hasta, kontrol grubunda 50 hasta vardı. Nötrofil, Lenfosit, Nötrofil/Lenfosit oranı ve Platelet Hacmi gruplar arasında fark göstermemekteydi.


Sonuç
: Nötrofil/Lenfosit oranı ve Platelet Hacmi birçok hastalığın seyri ve şiddetiyle ilişkili olmasına rağmen, çalışmamızda bu oranlar ile kronik otit arasında bir ilişki bulunamamıştır. Bu değerlerin aynı zamanda kronik otitte kemikçik zincir destruksiyonu ve kolesteatom varlığını ve prognozu ön görmekte prediktif değeri yoktur.

 

Cite this article as: Yiğit E, Önerci Çelebi Ö, Araz Server E, Longur ES. Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio and Mean Platelet Volume in Chronic Otitis Media with or Without Cholesteatoma. İstanbul Med J 2018; 19: 162-6.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018