ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Nidek-AL Scan ve Sirius Topografi Cihazları ile Ölçülen Keratometri, Merkezi Kornea Kalınlığı ve Ön Kamara Derinliği Ölçümlerinin Karşılaştırılması
1 Sağlık Bilimleri Üniversiteri, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Istanbul Med J 2018; 19: 158-161
DOI: 10.5152/imj.2018.89106
Anahtar Kelimeler: Biyometri, kornea topografisi, pakimetri, sirius, AL-Scan
Özet

Amaç: Çocukluk ve genç erişkin çağında, merkezi kornea kalınlığı (MKK), ön kamara derinliği (ÖKD) ve keratometrik ölçümlerin biyometrik ve topografik ölçüme göre değişim gösterip göstermediğini araştırmak.

 

Yöntemler: Yetmiş sekiz hastanın 147 gözü çalışmaya dahil edildi. Refraksiyon kusuru dışında oküler hastalığı bulunan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Tüm hastaların MKK, ÖKD ve keratometri değerleri Nidek AL Scan optik biyometri ve Sirius kombine Scheimpflug-Plasido disk Kornea Topografi cihazları ile ölçüldü.

 

Bulgular: Yetmiş sekiz hastanın 46’sı kadın, 32’si erkek idi. Ortalama yaş 14,46±5,15 yıl(5-29 yaş arası),ortalama sferik eşdeğer -0,30±1,13 diyoptri(D), ortalama aksiyel uzunluk 23,28±0.77 mm saptandı. Sirius MKK 555,66±39.58 µm, AL-Scan MKK 548,01±38,14 µm saptandı. Sirius ÖKD 3,65±0,28 mm, AL-Scan ÖKD 3,57±0,26 mm saptandı. Sirius SimK 43,09±1,45 D, AL-Scan K 2.4 mm 43,22±1,50 D, AL-Scan K 3.3mm 43,2±1,47 D saptandı. Sirius cihazında ölçülen MKK ve ÖKD değerleri, AL Scan cihazından ölçülen değerlere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek saptandı (p=0,00). Sirius MKK ile AL-Scan MKK arasında yüksek düzeyde korelasyon saptandı(p=0.000,r=0.974). Sirius ÖKD ile AL-Scan ÖKD arasında yüksek düzeyde korelasyon saptandı (p=0.000,r=0.918). Sirius SimK değeri ile AL-Scan K 2.4mm ve K 3.3mm arasında yüksek düzeyde korelasyon saptandı (p=0.000, r değerleri sırasıyla 0.979 ve 0.982 saptandı).

 

Sonuç: Çocukluk ve genç erişkin çağında, Sirius ve AL-Scan cihazları arasında MKK, ÖKD, SimK ile 2.4-3.3 mm K değerleri istatistiksel olarak farklı saptanmış olmasına rağmen ölçümler arasında yüksek korelasyon ve uyum saptandı

 

 

 

Cite this article as: Bayramoğlu SE, Sayın N, Ekinci DY, Erdoğan M. Comparison of Keratometry, Central Corneal Thickness, and Anterior Chamber Depth Results Measured With Nidek-AL Scan Biometry and Sirius Topography Devices. İstanbul Med J 2018; 19: 158-61.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018