ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Reküren Endometriyoma Nedeniyle Opere Olan Hastalar ile İlk Kez Opere Olan Hastalar Arasında Herhangi Bir Fark Var mıdır?
1 Department of Obstetrics and Gynecology, Health Sciences University, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye  
2 Department of Obstetrics and Gynecology, İstanbul University School of Medicine, İstanbul, Türkiye  
Istanbul Med J 2018; 19: 147-151
DOI: 10.5152/imj.2018.27136
Anahtar Kelimeler: Endometriyoma, rekürens, laparoskopi, over hasarı
Özet

Amaç: Reküren endometriyoma nedeniyle tekrarlayan cerrahi, over rezervine zarar vermektedir. Çalışmamızın amacı, endometriyoması olan hastaların demografik ve klinik özelliklerine bakarak rekürensini öngören bir belirteç olup olmadığını tanımlamaktır.

 

Yöntemler: Mayıs 2014 ve Mayıs 2016 tarihleri arasında endometriyoma nedeniyle kliniğimizde opere edilmiş 151 hasta bu retrospektif kohort çalışmaya dahil edildi. Hastalar önceden endometriyoma nedeniyle opere olup olmamalarına göre gruplandırıldı ve demografik ve klinik özeliklerine bakılarak karşılaştırma yapıldı.

 

Bulgular: Populasyonda 8 hasta ikinci kez endometriyoma endikasyonuyla opere edilmekteydi. Reküren endometriyoması olan hastalar, ilk kez opere olan hastalara göre daha büyük boyutlu kistlere sahipti ve kanser antijeni-125 (CA125) değerleri daha yüksekti. Demografik ve klinik özellikler bakımından iki grup arasında istatistiksel anlamlı bir fark bulunmadı.

 

 

Sonuç: Primer ve sekonder endometriyoma cerrahisi geçiren hastalar arasında demografik ve klinik özellikler bakımından istatistiksel anlamlı bir farklılık izlenmedi. Hangi hastada endometriyomanın nüksedeceğini öngörmek mümkün gözükmemektedir. Dolayısıyla endometriyoma nedeniyle opere olan hastalarda overyan hasarını önlemek ve rekürensi azaltmak için ilk cerrahi dikkatlice yapılmalıdır.

 

Cite this article as: Çelik HG, Çelik E, Turan G, Polat İ. Is there Any Difference between the Patients with Primary Endometriomas and those with Recurrent Endometriomas? İstanbul Med J 2018; 19: 147-51.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018