ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
1 Division of Pediatric Hematology/Oncology, Eskişehir Osmangazi University School of Medicine, Eskişehir, Turkey  
2 Department of Pediatrics, Eskişehir Osmangazi University School of Medicine, Eskişehir, Turkey  
3 Department of Biostatistics, Eskişehir Osmangazi Universitiy School of Medicine, Eskişehir, Turkey  
Istanbul Med J ; : -

Özet

Amaç: Ortalama platelet hacmi (MPV) ve platelet dağılım genişliği (PDW) gibi platelet indekslerinin bazı kanser türlerinde ve inflamatuar hastalıklarda tanısal önemi olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada, reaktif lenf nodu hiperplazili ve lenfomalı çocuklarda platelet indeksleri ve serum laktat dehidrogenaz (LDH) düzeyleri araştırılmıştır.

 

Yöntemler: Toplam 102 çocuk çalışmaya alındı. Ekim 2011 ile 2016 yılları arasında lenf nodu eksizyonu yapılan 72 çocuk hasta grubunu, 30 sağlıklı çocuk kontrol grubunu oluşturdu. Dosya bilgileri geriye dönük olarak incelendi.

 

Bulgular: Histopatolojik olarak 72 hastadan 50 (%69,4)’sine reaktif lenf nodu hiperplazisi, 22 (%30,5)’sine lenfoma tanısı konulmuştu. Lenfoma tanısı konulan hastaların 15(%68)’i Hodgkin lenfoma, 7 (%32)’si Non-Hodgkin lenfoma idi. Reaktif lenf nodu hiperplazisi tanısı konulan hastalar ile lenfoma tanısı konulan hastalar arasında lökosit sayısı, MPV, PDW değerleri ve serum LDH düzeyleri açısından farklılık yoktu (p>0,05, hepsi için). İki grubun serum LDH düzeyleri kontrol grubundan istatistiksel açıdan anlamlı şekilde yüksek bulundu (p<0,001, ikisi için).

 

Sonuç: Nedeni bilinmeyen lenfadenopatisi olan çocuklarda benign ve malign ayırımında platelet indeksleri ve serum LDH düzeyleri kullanışlı değildir. Hodgkin lenfoma gibi düşük dereceli tümörlerde serum LDH düzeyleri normal aralıkta kalabilmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018