ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
1 Health Sciences University, Kanuni Sultan Süleyman Training And Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Istanbul Med J ; : -

Özet

 

Amaç: B Grubu streptokok (GBS), sağlıklı kadınların genital ve gastrointestinal sistemlerinde bulunur. Çalışmamızın primer amacı diyabetik olan ve diyabetik olmayan gebelerdeki GBS taşıyıcılığını karşılaştırmaktır. Sekonder amacımız ise diyabetik grupta HgbA1c değeri ile taşıyıcılık arasında ilişki olup olmadığı, daha önceki gebeliklerinde yeni doğan yoğun bakım öyküsü (sepsis) ve preterm doğum öyküsü olanlarda GBS taşıyıcılığı arasında fark olup olmadığını incelemektir.


Yöntemler: Bu prospektif kohort çalışma Ağustos-Kasım 2016 tarihleri arasında miadında diyabetik olmayan gebeler ile perinatoloji kliniğimizden takipli diyabetik tekil gebeliklerde yapılmıştır. Doğum için başvuran hastalara servikovajinal muayene öncesinde dakron swabla vajinal ve rektal sürüntü örneği alındı. Çalışmamızdaki bağımlı değişken Grup B Streptokok kolonizasyon sıklığı iken, bağımsız değişkenler kadının yaşı, gebelik sayısı, diyabet varlığı, antibiyotik kullanmış olmak, daha önceki doğumlarından sonra yenidoğan sepsis ve preterm doğum öyküsüdür.

 

Bulgular: Çalışmada 113 diyabetik, 100 diyabetik olmayan olmak üzere toplam 213 olgu değerlendirildi. 8 (%3,8) olguda vajinal kültür pozitifliği, 5 (%2,3) olguda ise rektal kültür pozitifliği saptandı. Kültür pozitiflik oranı %5,6 olarak tespit edildi. 1 olguda ise hem vajinal hem de rektal GBS üremesi tespit edildi.
Diyabet ve kontrol grubunda preterm doğum öyküsü açısından anlamlı fark saptanmadı. Kültür pozitif ve negatif olan grupta preterm doğum oranı ile yenidoğan yoğun bakım oranları benzerdi ve HbA1c değerleri arasında anlamlı fark bulunmadı.

 

Sonuç: GBS enfeksiyonu açısından toplumumuzun daha düşük risk altında olduğunu gösterilse bile, anne ve bebek mortalite ve morbiditesini kontrol altına alabilmek amacıyla, son trimester dönemde olan gebelerin GBS kolonizasyonunun saptanabilmesine yönelik uluslararası yönergelerinin rutin olarak uygulamaya geçirilmesi yararlı olabilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018