ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Gebe Kadınlarda İdrar Kaçırma ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri
1 Clinic of Gynecology and Obstetrics, University of Health Sciences, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
2 Department of Gynecology and Obstetrics, İstanbul Aydın University, Health Application and Research Center, İstanbul, Turkey  
Istanbul Med J 2018; 19: 43-46
DOI: 10.5152/imj.2018.45722
Anahtar Kelimeler: Gebelik, yaşam kalitesi, üriner inkontinans
Özet

 

Amaç: International Consultation on Incontinence Questionnaire Short Form ile gebe kadınlarda idrar kaçırmanın sorgulanması.

 

Yöntemler: Çalışma tersiyer bir merkezde gebe izlem polikliniğinde Haziran 2014-Aralık 2014 arasında yürütüldü. Polikliniğe başvuran ve araştırmayı kabul eden 219 hasta çalışmaya dahil edildi. Verilerin toplanmasında anket formu kullanıldı. Anket formu ayrı bir odada, yüz yüze görüşülerek araştırmacılar tarafından uygulandı. Analizlerde SPSS 20.0 (SPSS Inc; Chicago, IL, USA) programı kullanıldı.

 

 

Bulgular: Araştırma kapsamına alınan kadınların ortalama yaşları 28,8±5,4 idi. Gebelerin ne sıklıkla idrar kaçırırsınız, genelde ne kadar idrar kaçırıyorsunuz, idrar kaçırma günlük yaşamınızı ne kadar etkiliyor sorularına verdikleri cevaplardan aldıkları puanlar sonucu oluşan toplam International Consultation on Incontinence Questionnaire skorları maksimum 19, minimum 0 idi. Hastaların 127 tanesi (%58,3) hiç idrar kaçırmadığını, 14 tanesi (%6,4) her zaman idrar kaçırdığını ifade etti.

 

Sonuç: ÜI kadının yaşamın her döneminde olduğu gibi gebelikte de fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik yönlerden iyiliğini ve yaşam kalitesini etkileyen önemli semptomlardan biridir. Hastalara gebelik boyunca verilen eğitimlerde pelvik taban egzersizlerinin öğretilmesi ve uygulanması ile ilgili obstetrisyenlere büyük görev düşmektedir. İdrar kaçıran hastalarda kaçırmanın özellikleri ayrıntılı bir şekilde sorgulanmalıdır. Sorgulamada standardize edilmiş sorgulama formları kullanılmalıdır. Antenatal sağlık programalarında ürojinekologlar ve obstetrisyenler multidisipliner olarak birlikte çalışmalı ve pelvik taban hastalıklarını önleyici bilgiler prenatal ve postnatal bakımın içinde olmalıdır.

 

Cite this article as: Dağdeviren H, Kaya C, Cengiz H, Erdoğan VŞ, Helvacıoğlu Ç, Bilecan MS. Urinary incontinence in pregnant women and its relation with quality of life. İstanbul Med J 2018; 19: 43-6.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018