ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
IL-17F Rs763780 Varyantının Türk Grubunda Kronik Lenfositik Lösemi ve Multipl Miyelom Üzerine Etkisi
1 Department of Medical Genetics, Hitit University School of Medicine, Çorum, Turkey  
2 Department of Hematology, Gaziantep University, School of Medicine, Gaziantep, Turkey  
3 Department of Medical Biology, İstanbul University, İstanbul Medical Faculty, İstanbul, Turkey  
Istanbul Med J 2018; 19: 39-42
DOI: 10.5152/imj.2018.58751
Anahtar Kelimeler: Kronik lenfositik lösemi, multipl miyelom, interlökin-17F, varyant
Özet

 

Amaç: Kronik lenfositer lösemi (KLL) gelişmiş ülkelerde en yaygın görülen lösemi tipleri arasındadır. Klonal plazma hücre hastalığı olan Multipl miyelom ikinci en sık görülen kan kanseridir. İnterlökin-17 (IL-17) birçok pro-enflamatuar sitokinin salınımını kolaylaştırabilir. Bu çalışmanın amacı Türk topluluğunda IL-17F rs763780 varyantının KLL/MM'a yatkınlığına olan etkisini incelemektir

 

Yöntemler: Çalışmaya 37 KLL/21 MM hastası ve 100 sağlıklı kontrolü dahil edildi. IL-17F rs763780 varyant genotip analizi polimeraz zincir reaksiyon-restriksiyon parça uzunluğu polimorfizmi (PZR-RFLP) ile yapıldı. Hasta ve kontrol gruplarında allel ve genotip sıklıkları χ2 testi ile karşılaştırıldı.

 

Bulgular: IL-17 rs763780 varyant genotip dağılımı ve allel sıklığında hasta ve kontrol grubu arasında arasında önemli bir fark bulunmadı (P>0.05).

 

Sonuç: Sonuçlarımız IL-17 rs763780 varyantının KLL ve MM  patogenezine katkıda bulunmayabileceğini desteklemektedir.

 

Cite this article as: Nursal AF, Pehlivan M, Kurnaz S, Pehlivan S. Effect of the IL-17F rs763780 variant on chronic lymphocytic leukemia and multiple myeloma risk in a Turkish cohort. İstanbul Med J 2018; 19: 39-42.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 15.10.2018