ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Tiroid Cerrahisi Sonrası Görülen Hipokalseminin Yaş ile İlişkisi
1 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Istanbul Med J 2018; 19: 35-38
DOI: 10.5152/imj.2018.70094
Anahtar Kelimeler: Hipokalsemi, tiroidektomi, yaş faktörü
Özet

 

Amaç: Tiroid cerrahisi sonrası geçici hipokalsemi en sık görülen komplikasyon olup, hastanede kalış süresini arttıran en önemli nedendir. Çalışmamızda tiroid bezi hastalıkları nedeni ile cerrahi girişim uygulanan hastalarda, hasta yaşının hipokalsemi gelişimi ile olan ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık.

 

Yöntemler: Ocak 2010- Aralık 2016 tarihleri arasında total tiroidektomi, tamamlayıcı tiroidektomi ve gerekli olgularda ilave olarak santral ve/veya lateral boyun diseksiyonu uygulanan hastaların verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Hipokalsemi gelişimi üzerine yaş, cinsiyet, hipertiroidi varlığı, malignite nedeniyle cerrahi, santral diseksiyon ve ikincil girişimlerin etkisi araştırıldı.

 

Bulgular: Toplam 871 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların723’ü kadın, 148’i erkekti. Hastaların %28,7 sinde geçici hipokalsemi gelişti. Yapılan çok değişkenli analizlerde düşük yaş ve kadın cinsiyet hipokalsemi gelişimi açısından bağımsız risk faktörleri olarak belirlendi.

 

Sonuç: Kliniğimizde de 40 yaş altındaki hastalarda total tiroidektomi sonrası geçici hipokalsemi gelişme riski 40 yaş ve üzerindeki hastalara göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Bu sonuçlar dahilinde genç hastalar ameliyat sonrası dönemde hipokalsemi riski açısından daha yakından takip edilmelidir.

 

Cite this article as: Şahbaz NA, Akarsu C, Dural AC, Gümüşoğlu AY, Güzey D, Çikot M, et al. Impact of age on postoperative hypocalcemia after thyroidectomy. İstanbul Med J 2018; 19: 35-8.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018