ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Acil Tıp Kliniğinde Çalışan Sağlık Personelinin Sosyo-Demografik Özelliklerinin Öfke Tarzları ve Saldırganlık Düzeyleri Üzerine Etkisi
1 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hemşire, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, İstanbul, Türkiye  
Istanbul Med J 2018; 19: 18-21
DOI: 10.5152/imj.2018.25902
Anahtar Kelimeler: Öfke kontrolu, öfke tarzları, sadırganlık, acilde şiddet
Özet

 

Amaç: Acil serviste çalışan hemşire ve diğer sağlık personelinin öfke yada saldırganlık kontrollerinin gerekliliği acildeki şiddetin azaltılmasında önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada, Acil Tıp Kliniğinde çalışan sağlık personelinin sosyodemografik özelliklerinin öfke tarzları ve saldırganlık düzeyleri üzerine etkisini ortaya koymayı amaçladık.

 

Yöntemler: Acil serviste çalışan 24 sağlık personeli (20 hemşire, 1 toplum sağlığı, 2 sağlık memuru, 1 ATT) bu çalışmaya gönüllü olarak katılmışlardır. Saldırganlık Ölçeği” formlarıyla birebir anket uygulaması yapılmıştır. Sosyo-demografik sorular, Sürekli Öfke-Öfke Tarz Ölçeği, Buss-Durkee Saldırganlık Ölçeği ve kişisel bilgi formu araştırmacılar tarafından Acil Tıp Kliniğinde çalışanlara uygulandı. Araştırmada değişkenler arasındaki ilişkinin analizi SSPS yöntemiyle veriler değerlendirildi.

 

Bulgular: Ankete katılanların yaş ortalaması 29, %58 kadın, %41,7 yedi yıldan fazla çalışmıştı. %50’si hastanemiz acilinde 1-3 yıl çalışmıştı. En çok sözel saldırganlık göstermektedirler. Eğitim durumlarına göre öfke farklılığı göstermezken (p>0,05); Sürekli öfke 1 yıldan az acilde çalışanlarda yüksek, sonraki yıllarda azalıp 7. yıldan sonra artmaktadır (p=0,049). Öfke kontrolü ilk sene azken sonraları artmaktadır (p =0,052). Toplam çalışma sürelerine bakılırsa ilk yıl sürekli öfke, öfke içe ve dışa vurumu yüksek düzeydeyken yıllar içinde bu durum azalmakta(p=0,0028, p=0,0039, p=0,0043) öfke kontrolü ise önce artmakta sonraki yıllarda azalmakta ancak tekrar artmaktadır (p=0,069). Evli ve bekarlarda boşanmışlara göre öfke kontrolü yüksekti.

 

Sonuç: Acilde çalışan sağlık personelin sosyo demokrafik durumlarının iyi değerlendirilmesi acilde şiddetin azalmasında faydalı olacağı kanısına varıldı.

 

Cite this article as: Kayalı S, Kurt Durmuş M, Aren A, Akça Ö, Tan YM. Effect of socio-demographic characteristics of health personnel working in emergency medicine clinic on their anger styles and aggression. İstanbul Med J 2018; 19: 18-21.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 27.07.2018