ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Migrenli Olgularda Kranial Görüntülemelerin Değerlendirilmesi
1 Department of Neurology, Sakarya University Training and Research Hospital, Sakarya, Turkey  
2 Department of Neurology, İstanbul Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Istanbul Med J 2017; 18: 232-235
DOI: 10.5152/imj.2017.15921
Anahtar Kelimeler: Migren, görüntüleme, MRI
Özet

Amaç: Bu çalışmada, kranyal MRI istenen migrenli hastalarda görüntüleme sonuçları gözden geçirilmiştir. Bu sayede migren tanılı hastalarda saptanan lezyon tipleri, oranları ve patolojik lezyonların sınıflandırılması amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Bu çalışmaya polikliniğimize baş ağrısı şikayetiyle başvuran, nörolojik muayeneleri normal olan ve kranyal MRI istenen 105 migrenli hasta (79 kadın, 26 erkek; ortalama yaş 34,04±11.93 ) üzerinde retrospektif olarak yapıldı. Migren tanısı Uluslararası Baş Ağrısı Derneğinin (UBD) revize kriterlerine göre konuldu. Hastaların 23’ ü auralı migren, 82’ si aurasız migren tanılı idi. Hastaların klinik özellikleri, kranyal görüntüleme endikasyonları ve MRI sonuçları incelendi. İstatistiksel analiz için çapraz analiz yapılırken ki-kare (chi-square) ve bağımsız t testi kullanıldı. P<0.05 anlamlı olarak kabul edildi.

 

Bulgular: Hastalık süresi ortalama 7,02±6,2 yıl idi. Hastaların bir ayda geçirdiği atak sayısı ortalama 6,61±1,73 idi. 53 hastada kranyal MRI bulguları normal iken, 52 migrenli hastada ise çoğunluğu bening yapısal görünümlü lezyonlar saptandı. Migrenli hastalarda MRI çoğunlukla sekonder başağrısını ekarte etmek için istenmişti.

 

 

Sonuç: Migrenli hastalarda yürüttüğümüz bu retrospektif çalışmada; kranyal görüntülemede rastlantısal yapısal lezyonların olduğu görüldü. Şiddetli başağrısı ile başvuran vakalarda klinik bulgular migren kriterleri ile uyumlu olsada kranyal görüntüleme yapılması, diğer organik nedenlerin ekarte edilmesi ve tedavi edilebilir patolojilerin tespiti açısından gerekli görünmektedir. Eşlik eden patolojilerin tespiti ve tedavisi kronik başağrısını tamamen ortadan kaldırabileceği gibi, migren atak sıklığınıda azaltabilir. Klinisyen bu türlü patolojilerin bir arada olabileceğini akılda tutmalı ve görüntüleme bulgularını iyi değerlendirilmelidir. 

 

 

Cite this article as: Doğan Güngen B, Tekeşin A, Yağız O. Assessment of Cranial Imaging Findings in Patients with Migraines. İstanbul Med J 2017; 18: 232-5.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018