ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
1 Department of Medical Genetics, Hitit University Faculty of Medicine, Çorum, Turkey  
2 Department of Hematology, Gaziantep University Faculty of Medicine, Gaziantep, Turkey  
3 Department of Medical Biology, Istanbul University Medical Faculty, Istanbul, Turkey  
Istanbul Med J ; : -

Özet

Amaç: Kronik lenfositer lösemi (KLL) gelişmiş ülkelerde en yaygın görülen lösemi tipleri arasındadır. Klonal plazma hücre hastalığı olan Multipl miyelom ikinci en sık görülen kan kanseridir. İnterlökin-17 (IL-17) birçok pro-enflamatuar sitokinin salınımını kolaylaştırabilir. Bu çalışmanın amacı Türk topluluğunda IL-17F rs763780 varyantının KLL/MM'a yatkınlığına olan etkisini incelemektir.


Yöntemler: Çalışmaya 37 KLL/21 MM hastası ve 100 sağlıklı kontrolü dahil edildi. IL-17F rs763780 varyant genotip analizi polimeraz zincir reaksiyon- restriksiyon parça uzunluğu polimorfizmi (PZR-RFLP) ile yapıldı. Hasta ve kontrol gruplarında allel ve genotip sıklıkları χ2 testi ile karşılaştırıldı.


Bulgular: IL-17 rs763780 varyant genotip dağılımı ve allel sıklığında hasta ve kontrol grubu arasında arasında önemli bir fark bulunmadı (P > 0.05).


Sonuç: Bu sonuçlar IL-17F rs763780 varyantın KLL ve MM patogenezinde önemli bir rolü olduğunu desteklememiştir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018