ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Olgu Sunumu
Erişkin Hastada Aksiller Kistik Lenfanjiom: Olgu Sunumu
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Istanbul Med J 2017; 18: 174-176
DOI: 10.5152/imj.2017.23500
Anahtar Kelimeler: Erişkin, aksilla, lenfanjiom
Özet

Lenfanjiomlar, lenfatik sistemin nadir görülen konjenital malformasyonlarıdır. Erişkin hastada nadir görülen aksiller kistik lenfanjiom olgusu sunulmuştur. Otuz- iki yaşında erkek hasta yaklaşık iki aydır devam eden sol koltuk altında şişlik şikayeti ile başvurdu. Fizik muayenede, sol aksillada 12x10 cm mobil, düzgün sınırlı, yumuşak, ağrısız kitle tespit edildi. Özgeçmişinde, alerjik astım mevcuttu Aksiller ultrasonografik incelemede, 36 mm reaktif lenfadenomegali ve 120x65 mm anekoik, ince duvarlı multiple septasyonlar içeren kistik lezyon saptandı. Toraks magnetik rezonans görüntülemede, sol aksiller lojda 12x6x4,5 cm lobule konturlu, septalı kistik kitle saptandı. Aspirasyon sıvının histopatolojik incelemesinde, hemosiderin yüklü makrofajlar, lenfositler, proteinöz zemin materyali izlendi. Peroperatif sol kol iç yüze subkutan 4 cc metilen mavisi verilerek kitle üzerinden yapılan insizyonla mavi boyanmış lezyona ulaşıldı. Total eksizyon uygulandı. Histopatolojik incelemesi kistik lenfanjiom.olarak raporlandı. Hastanın cerrahi sonrası 30 aylık takibinde herhangi komplikasyon-nüks gelişmedi. Kistik lenfanjiomların %80’i boyunda özellikle posteriorda görülür. Genellikle asemptomatiktir. Tanıda ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, magnetic rezonans görüntüleme ve biyopsi kullanılır. Ultrasonografide kalınlığı belli olmayan duvarlı multilokule kist görülebilir. Bilgisayarlı tomografide tümörün yaygınlığı, kistik ve lenfatik natürü anlaşılabilir. Magnetic rezonans görüntüleme ile kitlenin sınırları ve çevre dokularla ilişkisi görüntülenebilir. Ancak kesin tanı, kitlenin histopatolojik incelenmesi ile konulur. Tedavisi cerrahi eksizyondur. Cerrahi eksizyon sonrası prognoz oldukça iyidir. Birkaç olguda lokal rekurrens, fistül ve enfeksiyon görülmüştür. Lenfanjiom benign tümördür. Genellikle infant ve çocukluk çağı hastalığıdır. Tanıda görüntüleme yöntemleri yardımcı olsa da kesin tanı histopatolojik inceleme ile konulur. Tedavi cerrahi eksizyondur.

 

 

Cite this article as: Canbak T, Acar A, Başak F. An adult patient with a cystic lymphangioma: case report. İstanbul Med J 2017; 18: 174-6.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 15.10.2018