ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Diz Ekleminde Geç Dönem Kondropatilerin Bölgelere Göre Tanisi ve Siniflandirilmasinda Manyetik Rezonans Görüntülemenin Etkinliği
1 Radyoloji Departmanı, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, TÜRKİYE  
2 Department of Radiology, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
3 Radyoloji Kliniği, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye  
Istanbul Med J 2017; 18: 169-173
DOI: 10.5152/imj.2017.43815
Anahtar Kelimeler: Kartilaj, kondropati, diz eklemi, manyetik rezonans görüntüleme
Özet

Amaç: Hyalen artiküler kartilaj defektlerinin ölçümü ve tespit edilmesi için MR görüntüleme yöntemleri günümüzde artarak araştırılmaktadır. Çalışmamızda MR incelemenin, özellikle ileri evre kartilaj patolojilerinin tespitindeki duyarlılık ve tanısal etkinliğini, artroskopi sonuçları ile karşılaştırma yoluyla değerlendirdik.

 

Yöntemler: Çalışmamızda hastanemizde takip edilen, dizde uzun yol yürüdükten sonra zonklama, merdiven çıkarken zorlanma, şikayetleri ile gelen ve artroskopi planlanan 16 erkek (%38,1), 26 kadın(%61,9) hasta incelendi. 42 diz, rutin fat sat T2 FSE, sagittal T1, sagittal FS PD FSE ve coronal STIR sekansları kullanıldı. MRG sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. MR bulguları artroskopi sonuçları ile verifiye edildi.

 

Bulgular: Sagittal Fat Sat T2 ve Aksiyel T2 ağırlıklı sekanslarda dizlerde tespit ettiğimiz geç dönem kartilaj lezyonlarının dizde belirlediğimiz altı bölgedeki artroskopi bulgularıyla karşılaştırılmasında; 252 bölgenin 199 unda MR bulguları ile artroskopi bulguları uygunluk göstermekteydi. Toplam 38 bölgede kıkırdak lezyonlarının gösterilmesi ve sınıflamasında MR başarısız iken, 15 bölgede artroskopide normal kabul edilen alanlar MR incelemede patolojik olarak rapor edilmişti. Femur medial kondil ve patella faset yüzlerde MR ve Artroskopinin uygunluğu ve gradeleme başarısının daha fazla olduğu gözlendi. İleri evre kondromalazilerde MR ile artroskopi arası uyum daha yüksek bulunmuştur.

 

Sonuç: Özellikle ileri evre kartilaj patolojilerinin tespitinde MR inceleme yüksek duyarlılık ve tanısal etkinliği nedeni ile tercih edilen görüntüleme yöntemi olmakla birlikte optimum imajları elde etmekte MR cihazının manyetik gücü ve kullanılan sekanslar önem taşır. Değişik planlardaki, değişik sekansların kondropati saptama ve sınıflandırmadaki başarıları çalışmalarda değişkenlik gösterse de MRG, uygun sekanslarla, geç dönem kıkırdak lezyonlarının gösterilmesi ve derecelendirilmesinde yüksek doğruluğa ulaşmaktadır.

 

 

Cite this article as: Mahmutoğlu AS, Bankaoğlu M, Ertürk ŞM, Çelebi İ, Özel A, Mahmutoğlu Ö, et al. Efficiency of magnetic resonance imaging in regional diagnosis and classification of advanced chondropathies of knee joint. İstanbul Med J 2017; 18: 169-73.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 15.10.2018