ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Genital Hijyen Davranışları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Güvenirlik Çalışması
1 Karabük Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü  
Istanbul Med J 2017; 18: 157-162
DOI: 10.5152/imj.2017.82957
Anahtar Kelimeler: Genital hijyen, genital enfeksiyon, genital hijyen davranışları, Genital Hijyen Davranışları Ölçeği (GHDÖ)
Özet

Amaç: Bu araştırma kadınlarda genital hijyen davranışlarını değerlendirmeye yönelik bir ölçme aracının geliştirilmesi ve geçerlik, güvenirliğinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

 

Yöntemler: Araştırma metodolojik tiptedir. Beşli likert tipinde bir öz bildirim ölçeği olarak tasarlanan Genital Hijyen Davranışları Ölçeği’nin; genel hijyen, adet hijyeni ve anormal bulgu farkındalığı olmak üzere 3 alt boyut ve toplam 27 maddeden oluşması planlanmıştır. Ölçeğin kapsam geçerliği sağlandıktan sonra, 2013-2014 eğitim öğretim yılında lise düzeyinde öğrenim gören ve araştırmaya katılmaya gönüllü 560 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmada Kapsam geçerliliği (CVI) puanı, yapı geçerliliği doğrulayıcı faktör analizi ve güvenirliği cronbach alpha iç tutarlılık katsayısı hesaplanarak değerlendirilmiştir.

 

Bulgular: Ölçeğe ilişkin uzman görüşlerinin Kapsam Geçerliliği (CVI) puanı %100 olarak hesaplanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi (DFA) analizi sonucunda, t değeri olmayan 4 madde ölçekten çıkarılmıştır. Ölçekte kurgulanan modelin, doğrulanıp doğrulanmadığını belirlemek için yapılan ikinci düzey faktör analizinde, regresyon katsayıları ve t değerlerinin anlamlı olduğu (t>1,92) ve modelin doğrulandığı belirlenmiştir. Ölçeğin tümüne ait cronbach alfa değeri 0,80 olarak bulunurken, Genel Hijyen Alt Boyutunun 0,70; Adet Hijyeni Alt Boyutunun 0,74; “Anormal Bulgu Farkındalığı Alt Boyutunun 0,81 Alpha değerine sahip olduğu belirlenmiştir.

 

Sonuç: Araştırmadan elde edilen sonuçlar ölçeğin genital hijyen davranışlarını ölçmek için geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu düşündürmektedir.

 

 

Cite this article as: Karahan N. Development of a genital hygiene behavior scale: validity and reliability study. İstanbul Med J 2017; 18: 157-62.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 15.10.2018