ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Sitokeratin 17: Derinin Skuamöz Neoplastik Lezyonlarında İnvazyonu Belirlemede Yardımcı Bir İmmunhistokimyasal İşaretleyici
1 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye  
Istanbul Med J 2017; 18: 145-151
DOI: 10.5152/imj.2017.98700
Anahtar Kelimeler: Sitokeratin 17, in situ skuamöz hücreli karsinom, invaziv skuamöz hücreli karsinom, Bowen hastalığı, deri, aktinik keratoz
Özet

Amaç: Skuamöz hücreli karsinomlarda (SHK’larda) histolojik olarak invazyonu değerlendirmek ve in situ karsinomdan ayırt etmek zaman zaman güç olabilmektedir. Sitokeratin (SK) 17 aktive keratinositler tarafından yapımı uyarılan ve bazı organların SKH’larında hastalığın progresyonu ile ilişkili bir keratindir. Bu çalışmada, derinin SKH’larında invazyon tanısını kolaylaştırıcı yardımcı bir immunhistokimyasal işaretleyici olarak SK 17 kullanımını araştırdık.

 

Yöntemler: On dokuz in situ skuamöz hücreli karsinom (İsSHK), 27 invaziv skuamöz hücreli karsinom (İvSHK) olmak üzere 46 primer deri skumöz hücreli karsinom (SHK) olgusunda SK 17 immunhistokimyasal boyanması değerlendirildi. Boyanma paternleri diffuz (DF), yamalı (YM), suprabazal/santral (SS), periferik/bazal (PB) olarak tanımlandı. Sadece DF patern gösteren olgular SK 17 immunekspresyonu açısından pozitif olarak değerlendirildi. Boyanmayan veya diğer paternlerde boyanan olgular negatif olarak kabul edildi.

 

Bulgular: İsSHK olgularımızın hepsi SK 17 immunekspresyonu açısından negatif olarak değerlendirildi. Toplam 19 İsSHK olgusunun 7’sinde hiç boyanma saptanmaz iken 6 olguda YM ve 6 olguda SS paterni gözlendi. İvSHK olgularının 22’si (%81) pozitif olarak değerlendirildi. Negatif olarak değerlendirilen 5 İvSHK olgusunun 4’ü PB, biri SS paterninde boyanma gösterdi. SK17 immunhistokimyasal boyanmasının invazyonu değerlendirmek için duyarlılık ve özgüllüğü sırasıyla %81 ve %100 olarak saptandı.

 

Sonuç: SK 17’nin derinin SHK’larında invazyonu değerlendirmek için faydalı bir immunhistokimyasal işaretleyici olduğu ve cerrahi sınırları belirlemede patoloğa yardımcı olabileceğini düşündük. 

 

Cite this article as: Leblebici C. Cytokeratin 17: An adjunct İmmunohistochemical marker of İnvasion in squamous neoplastic skin lesions. İstanbul Med J 2017; 18: 145-51.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018