ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Doğumun Yöntemi Anne Postpartum Duygu Durumunu Etkiliyor mu? Postpartum SCL-90R
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Istanbul Med J 2017; 18: 62-67
DOI: 10.5152/imj.2017.15013
Anahtar Kelimeler: SCL90 R, erken postpartum duygu durumu, doğum yöntemi, vaginal doğum, sezaryen
Özet

Amaç: Erken potpartum dönemde anne duygu durumuna vaginal doğum veya sezaryen olmuş annelerde doğum tipinin etkisinin araştırılması.

 

Yöntemler: Normal doğum yapmış 50 ve sezaryen olmuş 50 anneye doğum sonrası hastanede kalış süresinde SCL(Symtom Check List) 90-R psikolojik belirti tarama testi uygulandı. SCL90-R, on farklı alt ölçekten oluşmaktadır: Somatizasyon, obsesif-kompülsif bozukluk, kişiler arası duyarlılık, depresyon, anksiyete, düşmanlık, fobik anksiyete, paranoid düşünce, psikotizm ve ek maddeler. Ölçeğin alt ölçek puanları, ilgili maddelere verilen cevapların puan değerlerinin toplanarak o alt ölçeği oluşturan madde sayısına bölünmesiyle elde edilir. Her madde için yapılan derecelemeler (0-4 puan) 90 madde için toplandıktan sonra, elde edilen toplam puanın 90’a bölünmesiyle de genel belirti skoru belirlenir. 1in üstü değerler ruhsal problem var olarak değerlendirilir. Tüm test alt başlıkları ve total test değerleri istatistiksel olarak Student-t Test ve Mann Whitney U testle kıyaslandı.

 

Bulgular: Sezaryen olmuş annelerin yaş ortalamaları daha fazlaydı (25,68±5,02 yıl karşın 28,26±6,20 yıl p=0,024). Alışkanlıklar, sosyal güvence, obstetrik öykü, gebelik sayısı, gebelik süresi, travay bulguları, bebek 1. ve 5. dakikadaki apgar skorları, yenidoğan bulguları ve postpartum komplikasyonlar açısından istatistiksel farklılık yoktu. Sezaryen olan annelerin Hb değerleri daha düşük, hastanede kalış süreleri daha uzundu (p<0,001, p<0,001). Sezaryen olan annelerde uygulanan SCL 90-R psikolojik belirti tarama testi, tüm alt başlıklarda ve genel skorda daha anlamlı olarak yüksek olduğu gözlendi (Tüm karşılaştırmalarda p<0,0001).

 

Sonuç: Yüksek sezaryen oranlarını düşürme çalışmalarında anne medikal koşulları kadar psikolojisik durumu da dikkate alınmalıdır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 06.06.2018