ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği  
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği  
3 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Endokrinoloji Kliniği  
Istanbul Med J ; : -

Özet

Giriş: Hashimato Tiroiditi( HT), Otoimmin tiroiditlerin en sık görülen tipi olup hipotiroidinin başlıca sebebidir. Tiroid ultrason incelemesi HT tanısında yardımcı bir yöntem olup kantitatif bir değer verememektedir. Bu çalışmamızın amacı HT tanılı adölesan hastalarda B-mod gri skala histogram yöntemini kullanarak tiroid parankim ekojenitesi değişikliklerini tesbit etmek ve HT tanısında predikitf değerini ortaya koymaktır. 

 


Yöntemler: 76 HT tanılı ve 46 adölesan dönemkontrol grubuna prospektif olarak, tiroid bezinin B-mod gri scala Histogram analizi ve serbest T3, Serbest T4, TSH hormon tetkikleri, antitiroid peroksidaz (anti-TPO) ve antitiroglobülin (anti-TG) otoantikorları tetkikleri yapıldı.Gri skala histogram analizi yapmak için Tiroid ekojenite/strap kası ekojenite oranı (TESER) kullanıldı.

 


Bulgular: Ortalama Tiroid ekojenite/strap kası ekojenite oranı (TESER) HT'li grupta 1.36±0.46,kontrol grubunda ise 2.24±0.59 olup istatiksel olarak anlamlı olarak daha düşüktü(p<0.01). Anti-TPO seviyeleri ile TESER arasında pearson korelasyon analizinde negatif korelasyon mevcutdu (r= -0.426, p<0.01). TESER'in HT tanısında prediktif optimal cut-off değeri <1.59 (72% sensivite, 93% spesifite) olarak bulduk.

 


Sonuç: Ultrasonografik Gri Skala Histogram yöntemi adölesan döneminde HT tanısında ve takibinde, noninvaziv kolay uygulanabilen yardımcı bir parametre olarak kullanabileceğini inanmaktayız.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018