ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
1 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye  
Istanbul Med J ; : -

Özet

GİRİŞ ve AMAÇ: Skuamöz hücreli karsinomlarda (SHK’larda) histolojik olarak invazyonu değerlendirmek ve in situ karsinomdan ayırt etmek zaman zaman güç olabilmektedir. Sitokeratin (SK) 17 aktive keratinositler tarafından yapımı uyarılan ve bazı organların SKH’larında hastalığın progresyonu ile ilişkili bir keratindir. Bu çalışmada, derinin SKH’larında invazyon tanısını kolaylaştırıcı yardımcı bir immunhistokimyasal işaretleyici olarak SK 17 kullanımını araştırdık. 


YÖNTEM ve GEREÇLER: On dokuz in situ skuamöz hücreli karsinom (İsSHK), 27 invaziv skuamöz hücreli karsinom (İvSHK) olmak üzere 46 primer deri skumöz hücreli karsinom (SHK) olgusunda SK 17 immunhistokimyasal boyanması değerlendirildi. Boyanma paternleri diffuz (DF), yamalı (YM), suprabazal/santral (SS), periferik/bazal (PB) olarak tanımlandı. Sadece DF patern gösteren olgular SK 17 immunekspresyonu açısından pozitif olarak değerlendirildi. Boyanmayan veya diğer paternlerde boyanan olgular negatif olarak kabul edildi. 


BULGULAR: : İsSHK olgularımızın hepsi SK 17 immunekspresyonu açısından negatif olarak değerlendirildi. Toplam 19 İsSHK olgusunun 7’sinde hiç boyanma saptanmaz iken 6 olguda YM ve 6 olguda SS paterni gözlendi. İvSHK olgularının 22’si (%81) pozitif olarak değerlendirildi. Negatif olarak değerlendirilen 5 İvSHK olgusunun 4’ü PB, biri SS paterninde boyanma gösterdi. SK17 immunhistokimyasal boyanmasının invazyonu değerlendirmek için duyarlılık ve özgüllüğü sırasıyla %81 ve %100 olarak saptandı. 

 


TARTIŞMA ve SONUÇ
: SK 17’nin derinin SHK’larında invazyonu değerlendirmek için faydalı bir immunhistokimyasal işaretleyici olduğu ve cerrahi sınırları belirlemede patoloğa yardımcı olabileceğini düşündük. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018