ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Akut Hepatitli (Iskemik, Toksik ve Viral) Hastalarda 25-Hidroksi Vitamin D Düzeyi, Klinik Seyir Ve Mortalite ile İlişkisi
1 Department of Internal Medicine, Kaçkar State Hospital, Rize, Türkiye  
2 Department of Internal Medicine, Okmeydanı Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye  
3 Department of Internal Medicine, Görele State Hospital, Giresun, Türkiye  
4 Department of Internal Medicine, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Türkiye  
Istanbul Med J 2017; 18: 23-27
DOI: 10.5152/imj.2017.87004
66 kez okundu, 49 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Akut hepatit, D vitamini, klinik progresyon, mortalite
Özet

Amaç: D vitamini, kalsiyum homeostazındaki önemli rolü yanında antiinflamatuvar ve immun modülatör etkileri de bulunan bir hormondur. Aktif D vitamini T lenfositler ve antijen sunan hücreler üzerine doğrudan etki etmekte ayrıca B hücrelerinin plazma hücrelerine dönüşümünü ve immunglobülin üretimini etkilemektedir. D vitamini replasmanının kronik inflamatuvar hastalıkların tedavisinde olumlu katkısı bilinmektedir. Bu çalışmada akut toksik-, iskemik- ve viral hepatitli hastalarda serum D vitamini düzeylerinin saptanması ve D vitaminin klinik progresyon ve mortalite üzerine etkisi araştırılmıştır.

 

Yöntemler: Çalışmaya iç hastalıkları bölümünde akut hepatit tanısı ile yatan, 18 yaş üzerinde toplam 48 hasta (26 erkek, 22 kadın) ve 35 kontrol (16 erkek, 19 kadın) prospektif olarak alındı. 25 -OH vitamin D düzeylerini belirlemek için, hastalardan hastaneye yatıştan 24-48 saat sonra ve taburculuk gününde olmak üzere toplam iki kez kan alındı. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS Statistics v21.0 kullanıldı.

 

Bulgular: D vitamini düzeyleri, hasta grubunda (10,0±8,7) kontrol grubuna (31,5±12,2) kıyasla düşük bulundu ancak hasta grupları arasında D vitamini düzeyleri arasında farklılık saptanmadı. Viral hepatitli grup dışında taburculuk esnasında D vitamini düzeyleri daha da düşüktü. Erken mortalite gösteren 2 hastada D vitamini düzeylerinin cut off değerin altında olduğu saptandı.

 

Sonuç: Bu çalışma, D vitamini düzeylerinin akut hepatit etyolojisi ve klinik progresyonu üzerinde bir etkisi olmadığını göstermiştir. D vitaminin klinik progresyon ve mortaliteyi tahminde kullanılabilir olup olmadığını belirlemek için daha geniş çaplı prospektif çalışmalara ihtiyaç olacaktır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 17.04.2018