ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Görüşleri
1 Department of Nursing, Near East University School of Health Sciences, Turkish Republic of Northern Cyprus  
Istanbul Med J 2017; 18: 7-12
DOI: 10.5152/imj.2017.02997
Anahtar Kelimeler: Öğrenci hemşire, yaşlı, yaşlı ayrımcılığı, tutum ölçeği
Özet

Amaç: Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin görüşlerini saptamak, mezun olduktan sonra yaşlı bireyler ile çalışma konusundaki düşüncelerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

 

Yöntemler: Araştırma, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde öğrenim gören; 61 son sınıf öğrencisi ve 114 birinci sınıf öğrencisi olmak üzere, 175 gönüllü öğrenci ile tanımlayıcı olarak 2014-2015 güz yarıyılında gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında, Kişisel Bilgi Formu ve Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği (YATÖ) kullanılmıştır. Veriler SPSS 20,0 (Statistical Package of Social Sciences, v. 20,0 Inc.; Chicago, IL, ABD)  istatistik paket programında değerlendirilmiştir. Çapraz tablolarda ki kare analizi, ölçeğin iki seçenekli soruların karşılaştırmasında Bağımsız Gruplarda t-testi, iki seçenekten fazla olan değişkenlerde Tek Yönlü Varyans analizi yapılmıştır.

 

Bulgular: Öğrencilerin; YATÖ toplam puan ortalaması 79,56±9,39 olup, yaşlı ayrımcılığı ile ilgili tutumları olumludur. 1. sınıf öğrencilerinin, YATÖ toplam puan ortalaması ve ‘’yaşlıya yönelik olumsuz ayrımcılık’’ alt ölçeği toplam puan ortalaması,  4. sınıf öğrencilerinin toplam puan ortalamasından düşük olduğu saptanmıştır (p<0,05). Öğrencilerin, yaşlı birey ile çalışma durumuna göre; ölçeğin ‘’yaşlıya yönelik olumsuz ayrımcılık’’ alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0,05). Öğrencilerin gelecekte ebeveynleriyle yaşamayı isteme durumu ile gelecekte yaşlı bireylerle çalışmayı isteme durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0,05).

 

Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin olumlu tutum içerisinde oldukları saptanmıştır. Araştırma verilerine göre; öğrencilere, öğrenimleri boyunca yaşlı bireye yönelik tutum ile ilgili eğitim verilmesi ve yaşlı bireylerle çalışma olanağı sunulması önerilebilir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 06.06.2018