ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Nötrofil Lenfosit Oranı İmmün Trombositopeni Hastalarında Kortikosteroid Tedavisine Yanıtı Öngörebilir mi?
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Istanbul Med J ; : -
DOI: 10.5152/imj.2018.76158
Anahtar Kelimeler: NLO, kortikosteroid, ITP
Özet

Amaç: Bu çalışmada immün trombositopeni (ITP) hastalarında nötrofil lenfosit oranı (NLO) ile kortikosteroid tedavisine yanıt ve yanıt kaybı arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.


Yöntemler
: 2007 ile 2016 yılları arasında XXX Kliniğinde kortikosteroid ile tedavi edilmiş 47 ITP hastasının verileri retrospektif olarak incelendi. NLO, hastaların tanı anındaki hemogramları kullanılarak hesaplandı. Medyan NLO düzeyine göre NLO için eşik değer 2,5 olarak belirlendi.


Bulgular
: Yirmi üç hastada (%48,9) NLO<2,5 ve 24 hastada (%51,1) NLO≥2,5 idi. NLO ile tedavi yanıtı, yanıt süresi ve yanıt kaybı arasında istatistiksel anlamlı ilişki yoktu (p=0,74; p=0,869; p=0,315).


Sonuç
: NLO birçok çalışmada çeşitli hastalıkların prognozu ve aktivitesi ile ilişkili bulunmuştur. Çalışmamızda ise NLO ile ITP hastalarında kortikosteroid tedavisine yanıt arasındaki ilişki doğrulanamamıştır.


Cite this article as
: Eren R, Ünaldı M, Karışmaz A, Doğu MH, Köker, Tan Köker H, et al. The effect of tibialis anterior tendon transfer on metatarsus adductus deformity in children with clubfoot. İstanbul Med J 2018; DOI: 10.5152/imj.2018.76158

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018