ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Reflü Nefropatisine Bağlı Son Dönem Böbrek Hastalığı Gelişen Hastalarda HLA Dağılımının İncelenmesi
1 Department of Pediatric Surgery, Division of Pediatric Urology, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa School of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Department of General Surgery, İstanbul University- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa School of Medicine, İstanbul, Turkey  
3 Department of Internal Medicine, Division of Nephrology, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa School of Medicine, İstanbul, Turkey  
4 Blood Bank Tissue Typing Laboratory, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa School of Medicine, İstanbul, Turkey  
5 Department of Internal Medicine, Division of Pediatric Nephrology, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Istanbul Med J 2018; 19: 255-257
DOI: 10.5152/imj.2018.32748
Anahtar Kelimeler: Vezikoüreteral reflü, HLA, renal
Özet

Amaç: Vezikoüreteral reflü (VUR) kronik böbrek hastalığı nedenlerinden biridir. Bu çalışmada amaç, reflü nefropatisine bağlı son dönem böbrek hastalığı (SDBH) tedavisinde, böbrek nakli yapılan hastalarda HLA doku antijen tiplerinin değerlendirilmesidir.

 

Yöntemler: Reflü nefropatisi nedeni ile böbrek nakli yapılan 26 olgunun (15 erkek, 11 kadın) HLA doku antijenleri geriye dönük olarak incelendi. Kontrol grubunu; rastlantısal olarak seçilen 38 (24 kadın, 14 erkek) sağlıklı verici oluşturdu. İstatistiksel analiz ki-kare testi ile yapıldı. Her bir HLA doku antijen tipi için tahmini rölatif risk (Odds ratio-OR) hesaplandı.

 

Bulgular: VUR grubunun yaş ortalaması 25,2 yıl (10-41 yaş), kontrol grubunun yaş ortalaması 43.9 yıl (20-76 yaş) idi. Gruplara göre HLA doku antijen dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir. HLA A ve B doku tiplerinde çalışma ve kontrol grubunda anlamlı fark saptanmadı. DRB1*01 doku tipi kontrol grubuna göre çalışma grubunda istatistiksel olarak anlamlı yüksekti (p=0,024). Bu antijene ait karşılaştırmada OR 2,727 idi. Bu sonuca göre DRB1*01 doku tipinin varlığında reflü nefropatisine bağlı SDBH gelişme oranı 2,727 kat yüksekti.

 

Sonuç: Çalışmamızda reflü nefropatisine bağlı son dönem böbrek hastalığı ile DRB1*01 HLA doku antijeni birlikteliği saptanmıştır. Bu veri DRB1*01 HLA doku antijenine sahip VUR’lu olgularda tedavi ve prognozun değerlendirilmesinde kullanılabilir.

 

Cite this article as: Özcan R, Kırlı EA, Kortan E, Pekmezci S, Seyahi N, Yılmaz E, et al. Survey of HLA Distribution in Patients with End Stage Renal Disease Secondary to Reflux Nephropathy. İstanbul Med J 2018; 19 (3): 255-7.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018