ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Kadınlarda Stres İdrar Kaçırma Tedavisinde Orta Üretral Askı Prosedürleri; Transobturator Bant ve Gerilimsiz Vajinal Bandın Etkinliği: On İki Aylık İzlem Süreli Karşılaştırmalı Çalışma
1 Department of Urology, Samsun Training and Research Hospital, Samsun, Turkey  
2 Department of Urology, Sait Çiftçi State Hospital, İstanbul, Turkey  
3 Department of Urology, İstanbul Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
4 Department of Urology, İstinye University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
5 Department of Urology, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Istanbul Med J ; : -
DOI: 10.5152/imj.2018.46873
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı bir yıllık takip sonucunda kadınlarda stres inkontinansın tedavisinde gerilimsiz vajinal bant (TVT) ve transobturator bant (TOT) prosedürlerinin etkinlik ve güvenilirliğinin karşılaştırılmasıdır.


Yöntemler
: Tek merkezli ve retrospektif olan çalışmaya Ocak 2006 ile Ekim 2012 tarihleri arasında TVT veya TOT uygulanan 73 hasta dahil edildi. Nörolojik hastalığı ve cerrahi onarım gerektiren sistosel veya rektoseli olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. On iki ayda aşırı aktif mesane skorları ve semptomlarda düzelme ile tedavi etkinliliği ve güvenilirliği değerlendirildi. Gruplar arasındaki karşılaştırmalarda Ki-kare ve Student-t testi kullanıldı.


Bulgular
: Araştırmaya dahil edilen kadınlardan 52'sine TVT, 21'ine de TOT uygulandı. TOT grubunda ortalama yaş 48,9, TVT grubunda 46.2 idi (p=0,713). Hasta memnuniyeti oranı TOT grubunda% 82,5, TVT grubunda% 84,6 (p=0,917) bulundu. Grupların tam kuruluk oranları da benzerdi (% 57,5,% 58,3, p=0,817). Her 2 grupta da aşırı aktif mesane skorlarında istatistiksel olarak anlamlı bir azalma gösterdi.


Sonuç
: Kadın stress inkontinansının tedavisinde TVT ve TOT, benzer etkinlik oranları ile minimal invaziv tekniklerdir. Bu prosedürler sonrasında aşırı aktif mesane skorlarında azalmayla gösterildiği üzere sıkışma tipi idrar kaçırma semptomları da azalabilir.


Cite this article as
: Aydın M, Karatağ T, Kadıhasanoğlu M, Tanrıverdi O, Döndar C, Kendirici M. The Efficacy of Mid-Urethral Sling Procedures, Transobturator Tape and Tension-Free Vaginal Tape in the Treatment of Female Stress Urinary Incontinence: A Comparative Study of Twelve Months Follow-Up After Surgery. İstanbul Med J 2018; DOI: 10.5152/imj.2018.46873.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018